Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 05:16:31 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16586Tiêu đề: dao động điều hòa
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 05:16:31 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp:
Một vật khối lượng m = 0,5 kg , thực hiện dao động điều hòa mà trong đó người ta thấy cứ sau những khoảng thời gian ngắn nhất là [tex]\frac{\pi }{10}[/tex]
s, thì gia tốc của vật lại có độ lớn 1m/s2 . Cơ năng của vật :
Đ/a: 20m J


Tiêu đề: Trả lời: dao động điều hòa
Gửi bởi: ngochocly trong 07:02:03 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp:
Một vật khối lượng m = 0,5 kg , thực hiện dao động điều hòa mà trong đó người ta thấy cứ sau những khoảng thời gian ngắn nhất là [tex]\frac{\pi }{10}[/tex]
s, thì gia tốc của vật lại có độ lớn 1m/s2 . Cơ năng của vật :
Đ/a: 20m J
Vẽ đường tròn ra thì cứ T/4 lại có 1 điểm có gia tốc là 1m/s2
=>T/4=Pi/10 và aMax/can2=1
=>T =>k và A
=>W=1/2kA^2


Tiêu đề: Trả lời: dao động điều hòa
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 08:49:00 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp:
Một vật khối lượng m = 0,5 kg , thực hiện dao động điều hòa mà trong đó người ta thấy cứ sau những khoảng thời gian ngắn nhất là [tex]\frac{\pi }{10}[/tex]
s, thì gia tốc của vật lại có độ lớn 1m/s2 . Cơ năng của vật :
Đ/a: 20m J
Vẽ đường tròn ra thì cứ T/4 lại có 1 điểm có gia tốc là 1m/s2
=>T/4=Pi/10 và aMax/can2=1
=>T =>k và A
=>W=1/2kA^2
Không có gia tốc cực đại làm sao vẽ hình mà biết được hả bạn? Sao lại là T/4?


Tiêu đề: Trả lời: dao động điều hòa
Gửi bởi: ngochocly trong 09:16:40 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Trên đường tròn có 4 điểm dao động với gia tốc có độ lớn =1
Các điểm này chia đường tròn thành 4 góc
Vì các điểm này cách đều nhau nên 4 góc đó bằng nhau
=> mỗi góc là Pi/2 ứng với thời gian là T/4
do các điểm này đối xứng nhau qua các trục nên [tex]\varphi =\pi /4[/tex]
=> aMax/can2=1Tiêu đề: Trả lời: dao động điều hòa
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:18:20 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp:
Một vật khối lượng m = 0,5 kg , thực hiện dao động điều hòa mà trong đó người ta thấy cứ sau những khoảng thời gian ngắn nhất là [tex]\frac{\pi }{10}[/tex]
s, thì gia tốc của vật lại có độ lớn 1m/s2 . Cơ năng của vật :
Đ/a: 20m J
Vẽ đường tròn ra thì cứ T/4 lại có 1 điểm có gia tốc là 1m/s2
=>T/4=Pi/10 và aMax/can2=1
=>T =>k và A
=>W=1/2kA^2
Không có gia tốc cực đại làm sao vẽ hình mà biết được hả bạn? Sao lại là T/4?

cái này dựa vào câu chữ
CỨ SAU NHỮNG KHOẢNG
vậy chia đường tròn thành 4 phần  = 90 độ => T/4