Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tvhung trong 09:03:55 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16570Tiêu đề: bài tập hóa cần mọi người giải đáp
Gửi bởi: tvhung trong 09:03:55 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
1. Cho các este : C6H5OCOCH3 (1) ; CH3COOCH=CH2 (2) ; CH2=CH-COOCH3 (3) ; CH3-CH=CH-OCOCH3 (4) ; (CH3COO)2CH-CH3 (5). những este nào khi thủy phân không tạo ra ancol?
a. 1,2,4,5
b, 1,2,4
c, 1,2,3
d, 1,2,3,4,5
mình băn khoăn là (1) vs (4) không hiểu là OCO vs COO là ntn?

2. Khối lượng oleum chứa 71% SO3 về khối lượng cần lấy để hòa tan vào 100 gam dung dịch H2SO4 60% thì thu được oleum chứa 30% SO3 về khối lượng là:
a. 506,78 gam          b. 312,56 gam          c, 539,68 gam           d, 496,68 gam

3. cho các chất sau: divinyl, toluen , etilen , xiclopropan , stiiren , vinylaxetilen,propilen, benzen. Số chất làm mất màu KMnO4 ở nhiệt độ thường là:
a. 4 b. 5     c .7        d. 6
mình ra 5 chất mà đáp án là 6


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hóa cần mọi người giải đáp
Gửi bởi: sonycorp trong 09:17:26 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
1. Cho các este : C6H5OCOCH3 (1) ; CH3COOCH=CH2 (2) ; CH2=CH-COOCH3 (3) ; CH3-CH=CH-OCOCH3 (4) ; (CH3COO)2CH-CH3 (5). những este nào khi thủy phân không tạo ra ancol?
a. 1,2,4,5
b, 1,2,4
c, 1,2,3
d, 1,2,3,4,5
mình băn khoăn là (1) vs (4) không hiểu là OCO vs COO là ntn?
(1) <=> CH3COOC6H5 bạn ạ C6H5-O-(C=O)-CH3
(4) cũng tương tự
Mình chọn đáp án A


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hóa cần mọi người giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:20:44 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
1. Cho các este : C6H5OCOCH3 (1) ; CH3COOCH=CH2 (2) ; CH2=CH-COOCH3 (3) ; CH3-CH=CH-OCOCH3 (4) ; (CH3COO)2CH-CH3 (5). những este nào khi thủy phân không tạo ra ancol?
a. 1,2,4,5
b, 1,2,4
c, 1,2,3
d, 1,2,3,4,5

(2) ra anđ
(1) ra phenol
(4) ra anđ
(5) and
đáp án A


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hóa cần mọi người giải đáp
Gửi bởi: sonycorp trong 09:22:53 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
1. Cho các este : C6H5OCOCH3 (1) ; CH3COOCH=CH2 (2) ; CH2=CH-COOCH3 (3) ; CH3-CH=CH-OCOCH3 (4) ; (CH3COO)2CH-CH3 (5). những este nào khi thủy phân không tạo ra ancol?
a. 1,2,4,5
b, 1,2,4
c, 1,2,3
d, 1,2,3,4,5

(2) ra anđ
(1) ra phenol
(4) ra anđ
=> đáp án B
(5) sau khi thủy phân thì 2 -OH gắn vào cũng 1C => tạo andehit


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hóa cần mọi người giải đáp
Gửi bởi: sonycorp trong 09:24:59 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
3. cho các chất sau: divinyl, toluen , etilen , xiclopropan , stiiren , vinylaxetilen,propilen, benzen. Số chất làm mất màu KMnO4 ở nhiệt độ thường là:
a. 4 b. 5     c .7        d. 6
mình ra 5 chất mà đáp án là 6
Mình nghĩ cả xiclopropan nữa, xiclo vòng 3 cạnh pư như 1 anken


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hóa cần mọi người giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:27:33 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
3. cho các chất sau: divinyl, toluen , etilen , xiclopropan , stiiren , vinylaxetilen,propilen, benzen. Số chất làm mất màu KMnO4 ở nhiệt độ thường là:
a. 4 b. 5     c .7        d. 6
mình ra 5 chất mà đáp án là 6

xiclopropan nữa


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hóa cần mọi người giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:32:07 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
câu 2

x mol SO3 ,m g oleum -->80x/m = 0,71
mH2O=40 g--->nH2O=20/9 mol
SO3 + H2O--->H2SO4
--> n SO3 dư =x-20/9 ----> 80(x-20/9)/(m+100)=0,3
---->m=506,78gam--->A


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hóa cần mọi người giải đáp
Gửi bởi: sonycorp trong 09:40:51 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
2. Khối lượng oleum chứa 71% SO3 về khối lượng cần lấy để hòa tan vào 100 gam dung dịch H2SO4 60% thì thu được oleum chứa 30% SO3 về khối lượng là:
a. 506,78 gam          b. 312,56 gam          c, 539,68 gam           d, 496,68 gam
Gọi số mol SO3 trong oleum là x
Khối lượng oleum là m
=> [tex] \frac{80x}{m} = 0.71[/tex] (1)
Số mol SO3 bị mất đi khi cho vào H2SO4 bằng số mol H2O có trong H2SO4
=>Số mol SO3 còn lại là [tex]n_{SO3}=x - \frac{20}{9}[/tex]
=> [tex] \frac{80(x- \frac{20}{9})}{m+100}=0.3[/tex] (2)
Giải (1)+(2) => đáp số


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hóa cần mọi người giải đáp
Gửi bởi: tvhung trong 09:42:25 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
mình đang băn khoăn chỗ C6H5OCOCH3 nó = CH3COOC6H5 hay C6H5COOCH3


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hóa cần mọi người giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:44:52 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
mình đang băn khoăn chỗ C6H5OCOCH3 nó = CH3COOC6H5 hay C6H5COOCH3

= cái CH3COOC6H5
vẽ hình sẽ thấy điều này


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hóa cần mọi người giải đáp
Gửi bởi: tvhung trong 09:46:06 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
3. cho các chất sau: divinyl, toluen , etilen , xiclopropan , stiiren , vinylaxetilen,propilen, benzen. Số chất làm mất màu KMnO4 ở nhiệt độ thường là:
a. 4 b. 5     c .7        d. 6
mình ra 5 chất mà đáp án là 6

xiclopropan nữa

trong SGK lớp 11 nâng cao có nói là xicloankan không bị oxi hóa bởi KMnO4


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hóa cần mọi người giải đáp
Gửi bởi: sonycorp trong 09:47:27 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
3. cho các chất sau: divinyl, toluen , etilen , xiclopropan , stiiren , vinylaxetilen,propilen, benzen. Số chất làm mất màu KMnO4 ở nhiệt độ thường là:
a. 4 b. 5     c .7        d. 6
mình ra 5 chất mà đáp án là 6

xiclopropan nữa

trong SGK lớp 11 nâng cao có nói là xicloankan không bị oxi hóa bởi KMnO4
Xiclo vòng 3 cạnh bị Br2 oxihoa mở vòng thì hoàn toàn có khả năng pư với KMnO4


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hóa cần mọi người giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:49:45 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
3. cho các chất sau: divinyl, toluen , etilen , xiclopropan , stiiren , vinylaxetilen,propilen, benzen. Số chất làm mất màu KMnO4 ở nhiệt độ thường là:
a. 4 b. 5     c .7        d. 6
mình ra 5 chất mà đáp án là 6

xiclopropan nữa

trong SGK lớp 11 nâng cao có nói là xicloankan không bị oxi hóa bởi KMnO4

sách viết chung chung vậy
còn cái này là đặc biệt
Br2 còn OXH được huống chi là KMnO4 nổi tiếng khả năng oxh


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hóa cần mọi người giải đáp
Gửi bởi: sonycorp trong 09:53:40 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
mình đang băn khoăn chỗ C6H5OCOCH3 nó = CH3COOC6H5 hay C6H5COOCH3

= cái CH3COOC6H5
vẽ hình sẽ thấy điều này
Mình thấy vẽ thế nào cũng đúng. Theo mình chỉ là quy ước thôi OCO thì là -O-(C=O)-


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hóa cần mọi người giải đáp
Gửi bởi: tvhung trong 09:56:29 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
mấy bạn cho mình hỏi luôn BaCl2 có phản ứng với NaHSO4 không, Na3PO4 có phản ứng với HCl??


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hóa cần mọi người giải đáp
Gửi bởi: sonycorp trong 10:01:35 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
mấy bạn cho mình hỏi luôn BaCl2 có phản ứng với NaHSO4 không, Na3PO4 có phản ứng với HCl??
BaCl2 có pư với NaHSO4 bạn ạ. Trong dung dịch HSO4- phân li ra H+ và SO4(2-)
Na3PO4 có pư với HCl, muối của axit yếu có pư với axit mạnh hơn


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hóa cần mọi người giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 10:30:55 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
3. cho các chất sau: divinyl, toluen , etilen , xiclopropan , stiiren , vinylaxetilen,propilen, benzen. Số chất làm mất màu KMnO4 ở nhiệt độ thường là:
a. 4 b. 5     c .7        d. 6
mình ra 5 chất mà đáp án là 6

xiclopropan nữa

trong SGK lớp 11 nâng cao có nói là xicloankan không bị oxi hóa bởi KMnO4
Xiclo vòng 3 cạnh bị Br2 oxihoa mở vòng thì hoàn toàn có khả năng pư với KMnO4
5 chất thôi bạn ạ.Bạn chọn đáp án chuẩn rồi.chắc đề nhầm đáp án
hợp chất xicloankan không phản ứng với KMnO4 còn toluen thì cần điều kiện là nhiệt độ cao