Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cay da trong 08:55:36 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16569Tiêu đề: bài tập sóng am cần giải đáp
Gửi bởi: cay da trong 08:55:36 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
hai nguồn âm O1,O2  coi la hai nguon điểm cách nhau 4m,phát sóng kết hợp cùng tần số 425Hz ,cùng biên độ 1 cm cùng pha ban đầu bằng không tóc độ truyền am  340m/s.số điềm dao động Với biên độ 1 cm trong khoảng O1O2 là?
còn bài này nữa mình làm mãi ko ra đáp số
một nguồn điểm phát âm đều về mọi phía với công suất ko đổi.một người đứng cách nguồn khoảng 8 m và lắng nghe.sau đó công xuất nguồn âm giảm đi một nửa.hỏi muốn cảm nhận được độ to của âm như cũ .thì người đó phải bước lại gần nguồn âm một khoảng bằng bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng am cần giải đáp
Gửi bởi: sonycorp trong 09:10:35 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
hai nguồn âm O1,O2  coi la hai nguon điểm cách nhau 4m,phát sóng kết hợp cùng tần số 425Hz ,cùng biên độ 1 cm cùng pha ban đầu bằng không tóc độ truyền am  340m/s.số điềm dao động Với biên độ 1 cm trong khoảng O1O2 là?
còn bài này nữa mình làm mãi ko ra đáp số
một nguồn điểm phát âm đều về mọi phía với công suất ko đổi.một người đứng cách nguồn khoảng 8 m và lắng nghe.sau đó công xuất nguồn âm giảm đi một nửa.hỏi muốn cảm nhận được độ to của âm như cũ .thì người đó phải bước lại gần nguồn âm một khoảng bằng bao nhiêu
Bài 1 theo mình nghĩ nên quy về bài toán giao thoa
Bài 2:
[tex]I_1= \frac{P}{4 \pi {r_1}^2}[/tex]
[tex]I_2= \frac{\frac{P}{2}}{4 \pi {r_2}^2}[/tex]
Mà [tex]I_1 = I_2[/tex], lập tỉ số [tex] \frac{I_1}{I_2}[/tex] => đáp số


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng am cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:13:19 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Bài 1
Biên độ
2.1. cos [tex]\pi \frac{d2-d1}{\lambda }[/tex] = 1
cos [tex]\pi \frac{d2-d1}{\lambda }[/tex] = 1/2
[tex]\pi \frac{d2-d1}{\lambda }[/tex] = [tex]\pi /3[/tex] + k2 pi
(d2-d1)/lamda = 1/3 +2k
lamda = v/f = 340/ 425 = 0,8
=> d2-d1 = 5/12 + 5/2. k
-4 < d2-d1 < 4
-4 < 5/12 + 5k/2 < 4
 -1,76 <k < 1,43
=> có 3 giá trị của k thỏa mãn


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng am cần giải đáp
Gửi bởi: cay da trong 01:03:23 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Bài 1
Biên độ
2.1. cos [tex]\pi \frac{d2-d1}{\lambda }[/tex] = 1
cos [tex]\pi \frac{d2-d1}{\lambda }[/tex] = 1/2
[tex]\pi \frac{d2-d1}{\lambda }[/tex] = [tex]\pi /3[/tex] + k2 pi
(d2-d1)/lamda = 1/3 +2k
lamda = v/f = 340/ 425 = 0,8
=> d2-d1 = 5/12 + 5/2. k
-4 < d2-d1 < 4
-4 < 5/12 + 5k/2 < 4
 -1,76 <k < 1,43
minh cung lam nhu Vay nhung dap so la 20
=> có 3 giá trị của k thỏa mãn


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng am cần giải đáp
Gửi bởi: ngochocly trong 02:52:45 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
hai nguồn âm O1,O2  coi la hai nguon điểm cách nhau 4m,phát sóng kết hợp cùng tần số 425Hz ,cùng biên độ 1 cm cùng pha ban đầu bằng không tóc độ truyền am  340m/s.số điềm dao động Với biên độ 1 cm trong khoảng O1O2 là?
lamda=0.8m
NX:O1O2=4=10.lamda/2
Xem như bài toán sóng dừng với 2 đầu cố định (l=k.lamda/2)
=> có 10 bụng
Mỗi bụng có 2 điểm dao động với biên độ 1cm (=1/2 biên độ bụng)
=> có 20 điểm cần tìm


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: bài tập sóng am cần giải đáp
Gửi bởi: ngochocly trong 03:05:57 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Bài 1
Biên độ
2.1. cos [tex]\pi \frac{d2-d1}{\lambda }[/tex] = 1
cos [tex]\pi \frac{d2-d1}{\lambda }[/tex] = 1/2
[tex]\pi \frac{d2-d1}{\lambda }[/tex] = [tex]\pi /3[/tex] + k2 pi
(d2-d1)/lamda = 1/3 +2k
lamda = v/f = 340/ 425 = 0,8
=> d2-d1 = 5/12 + 5/2. k
-4 < d2-d1 < 4
-4 < 5/12 + 5k/2 < 4
 -1,76 <k < 1,43
=> có 3 giá trị của k thỏa mãn
Bài của Bad không ra kết quả vì 2.1.cos [tex]\pi \frac{d2-d1}{\lambda }[/tex] = +-1 (cm)
=>cos [tex]\pi \frac{d2-d1}{\lambda }[/tex] =+- 1/2
Với cos [tex]\pi \frac{d2-d1}{\lambda }[/tex] = 1/2 thì [tex]\pi \frac{d2-d1}{\lambda }[/tex] =+- [tex]\pi /3[/tex] + k2 pi
Và lamda=0,8 (m)
O1O1=4 (m)


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: bài tập sóng am cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 05:24:48 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Bài 1
Biên độ
2.1. cos [tex]\pi \frac{d2-d1}{\lambda }[/tex] = 1
cos [tex]\pi \frac{d2-d1}{\lambda }[/tex] = 1/2
[tex]\pi \frac{d2-d1}{\lambda }[/tex] = [tex]\pi /3[/tex] + k2 pi
(d2-d1)/lamda = 1/3 +2k
lamda = v/f = 340/ 425 = 0,8
=> d2-d1 = 5/12 + 5/2. k
-4 < d2-d1 < 4
-4 < 5/12 + 5k/2 < 4
 -1,76 <k < 1,43
=> có 3 giá trị của k thỏa mãn
Bài của Bad không ra kết quả vì 2.1.cos [tex]\pi \frac{d2-d1}{\lambda }[/tex] = +-1 (cm)
=>cos [tex]\pi \frac{d2-d1}{\lambda }[/tex] =+- 1/2
Với cos [tex]\pi \frac{d2-d1}{\lambda }[/tex] = 1/2 thì [tex]\pi \frac{d2-d1}{\lambda }[/tex] =+- [tex]\pi /3[/tex] + k2 pi
Và lamda=0,8 (m)
O1O1=4 (m)


điều bạn chỉ ra k ảnh hưởng j cả
thứ nhất
bên pt sóng lấy đơn vị là cm , bên biên độ là cm điều này hợp lí => cos k có đơn vị nha
thứ 2
d2 -d1 lấy đơn vị là m
lamda đơn vị là m => k ảnh hưởng
Nhìn chung vấn đề k phải là đơn vị