Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: NGUYENTHY6995 trong 10:35:39 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16553Tiêu đề: Dao động cơ
Gửi bởi: NGUYENTHY6995 trong 10:35:39 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2013
mọi người ơi,giúp mình vs [-O<
một vật tham gia đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương,cùng tần số. biết dđ thứ 1 có biên độ 6 cm và trễ pha hơn dđ tổng hợp là pi/2.tại thời điểm dđ thứ 2 có li độ bằng biên độ của dđ thứ 1 thì dđ tổng hợp có li độ 9 cm. biên độ dđ tổng hợp?
A 9 căn 3
b 18
C 6 căn 3
D 12


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:43:11 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2013
mọi người ơi,giúp mình vs [-O<
một vật tham gia đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương,cùng tần số. biết dđ thứ 1 có biên độ 6 cm và trễ pha hơn dđ tổng hợp là pi/2.tại thời điểm dđ thứ 2 có li độ bằng biên độ của dđ thứ 1 thì dđ tổng hợp có li độ 9 cm. biên độ dđ tổng hợp?
A 9 căn 3
b 18
C 6 căn 3
D 12

"tại thời điểm dđ thứ 2 có li độ bằng biên độ của dđ thứ 1 thì dđ tổng hợp có li độ 9 cm" , tức tại t2, x2= A1=6cm, thì x=9 => x1=x - x2 =3cm.
vậy tại thời điểm t2, Dao động x1 đang ở vị trí ứng với góc -600 trên đường tròn. 

" biết dđ thứ 1 trễ pha hơn dđ tổng hợp là pi/2" => dao động tổng hợp đang ở vị trí ứng với góc 300 trên đường tròn và có giá trị tức thời x=9.

Gọi A là biên độ dao động tổng hợp có : [tex]A=\frac{x}{cos\varphi }=\frac{9}{cos30}=6\sqrt{3}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 05:36:16 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2013
Tại thời điểm t : x2=A1 =6 cm , x= 9 cm => x1= 3cm
Do x và x1 vuông pha nhau => [tex]\frac{x1^2}{A1}+\frac{x^2}{A}=1[/tex]
=> A= 6 can 3