Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: duydinhduy95 trong 08:30:56 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16545Tiêu đề: Nhờ giúp hai câu sóng dừng
Gửi bởi: duydinhduy95 trong 08:30:56 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2013
Trên một sợi dây dài có sóng dừng, khoảng cách giữa một điểm nút và điểm bụng liền kề là 6 cm. Lúc phần tử tại điểm bụng M dao động với tốc độ cực đại là 50 cm/s thì phần tử tại điểm N trên dây cách M một khoảng 2 cm đang có tốc độ là
A.25√3 cm/s              B.25√2 cm/s          C.25 cm/s             D.50 cm/s


Trên một sợi dây dài có sóng dừng, trong thời gian 5s có 400 lần sợi dây có dạng thẳng. Bề rộng của bụng sóng là 8 cm. Hai điểm trên dây dao động có biên độ 2 cm và 2√2 cm gần nhau nhất cách nhau 6 cm. Tốc độ truyền sóng trên dây
A.28,8 m/s   B.57,6 m/s   C.115,2 m/s   D.27,8 m/s


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp hai câu sóng dừng
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:37:43 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2013
Trên một sợi dây dài có sóng dừng, khoảng cách giữa một điểm nút và điểm bụng liền kề là 6 cm. Lúc phần tử tại điểm bụng M dao động với tốc độ cực đại là 50 cm/s thì phần tử tại điểm N trên dây cách M một khoảng 2 cm đang có tốc độ là
A.25√3 cm/s              B.25√2 cm/s          C.25 cm/s             D.50 cm/s

Khoảng cách giữa một điểm nút và điểm bụng liền kề là 1/4 bước sóng nên ta có : [tex]\lambda = 24 cm[/tex]

Biên độ dao động tại N : [tex]A_{N} = A_{M}cos \frac{2\pi .MN}{\lambda } = A_{M}\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]

Khi M có tốc độ cực đại thì N cũng có tốc độ cực đại là

[tex]V_{N} = A_{N}\omega = A_{M}\frac{\sqrt{3}}{2} \omega = V_{M}\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]

Đáp án ATiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp hai câu sóng dừng
Gửi bởi: superburglar trong 10:01:24 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2013
Ta có [tex]f=80Hz[/tex]
Biên độ bụng 4 cm. vậy 2 điểm gần nhất thảo mãn yêu câu bài toán sẽ phải cách nhau [tex]\lambda /24[/tex] ( bạn vẽ hình sẽ thấy 2 điểm đó lệch nhau ít nhất 15 độ)==>lamda=114cm==>C