Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 06:23:32 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16531Tiêu đề: Hóa hữu cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 06:23:32 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2013
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp chất hữu cơ X chứa C,H,O cần khối lượng oxi bằng 9 lần khối lượng oxi có trong X tạo ra CO2 và H2O có tỉ lệ khối lượng mCO2: mH2O = 11:6
số đồng phân của X thỏa mãn?


Tiêu đề: Trả lời: Hóa hữu cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:20:55 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2013
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp chất hữu cơ X chứa C,H,O cần khối lượng oxi bằng 9 lần khối lượng oxi có trong X tạo ra CO2 và H2O có tỉ lệ khối lượng mCO2: mH2O = 11:6
số đồng phân của X thỏa mãn?

[tex]\frac{m_{CO_2}}{m_{H_2O}}=\frac{11}{6} \Rightarrow \frac{n_{CO_2}}{n_{H_2O}}=\frac{11}{6}.\frac{18}{44}=\frac{3}{4}[/tex]

" cần khối lượng oxi bằng 9 lần khối lượng oxi có trong X"  <=> số mol Oxi trong CO2 và H2O = 10 số mol Oxi trong X
Hay số mol Oxi trong X =1/10  số mol Oxi trong CO2 và H2O.

Từ đây => tỉ lệ  C : H : O = 3 : 8 : 1    => CTCT của X thỏa mãn là C3H8O.

Có 3 đồng phân : Rượu có 2 đồng phân,  Với lại CH3-CH2-O-CH3  ( k nhớ cái này gọi là ete hay cái gì nữa ^^ )


Tiêu đề: Trả lời: Hóa hữu cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:01:11 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2013
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp chất hữu cơ X chứa C,H,O cần khối lượng oxi bằng 9 lần khối lượng oxi có trong X tạo ra CO2 và H2O có tỉ lệ khối lượng mCO2: mH2O = 11:6
số đồng phân của X thỏa mãn?

[tex]\frac{m_{CO_2}}{m_{H_2O}}=\frac{11}{6} \Rightarrow \frac{n_{CO_2}}{n_{H_2O}}=\frac{11}{6}.\frac{18}{44}=\frac{3}{4}[/tex]

" cần khối lượng oxi bằng 9 lần khối lượng oxi có trong X"  <=> số mol Oxi trong CO2 và H2O = 10 số mol Oxi trong X
Hay số mol Oxi trong X =1/10  số mol Oxi trong CO2 và H2O.

Từ đây => tỉ lệ  C : H : O = 3 : 8 : 1    => CTCT của X thỏa mãn là C3H8O.

Có 3 đồng phân : Rượu có 2 đồng phân,  Với lại CH3-CH2-O-CH3  ( k nhớ cái này gọi là ete hay cái gì nữa ^^ )quên mất cái ete nên tìm được mỗi 2 đồng phân

thanks