Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: sonnguyevuson trong 11:47:10 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16529Tiêu đề: Bài động cơ 3 pha và quang điện ngoài khó
Gửi bởi: sonnguyevuson trong 11:47:10 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2013
Câu 1: Một động cơ không đồng bộ ba pha mắc hình sao có điện áp hiệu dụng pha 220V, công suất tiêu thụ của động cơ là 1056W, hệ số sông cuất là 0,8. Cường độ dòng điện cực đại qua động cơ là:
A. 2 A     B. 2 căn(2) A      C. 6 A      D. 6 căn(2) A

Câu 2: Một nguồn sáng điểm N, đẳng hướng, phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4 micromet, một tấm kim loại phẳng, diện tích 2 cm^2 đặt vuông góc với đường truyền ánh sáng cách N đoạn 40cm, thì thấy trong một phút có 48,071.10^12 hạt electron bật ra, hiệu suất quang điện 20%. Công suất nguồn sáng là:
      A. 3W.                                B. 2W.                               C.1,5W.                              D. 4W.

Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ.


Tiêu đề: Trả lời: Bài động cơ 3 pha và quang điện ngoài khó
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:42:47 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2013
Câu 1: Một động cơ không đồng bộ ba pha mắc hình sao có điện áp hiệu dụng pha 220V, công suất tiêu thụ của động cơ là 1056W, hệ số sông cuất là 0,8. Cường độ dòng điện cực đại qua động cơ là:
A. 2 A     B. 2 căn(2) A      C. 6 A      D. 6 căn(2) A

Câu 2: Một nguồn sáng điểm N, đẳng hướng, phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4 micromet, một tấm kim loại phẳng, diện tích 2 cm^2 đặt vuông góc với đường truyền ánh sáng cách N đoạn 40cm, thì thấy trong một phút có 48,071.10^12 hạt electron bật ra, hiệu suất quang điện 20%. Công suất nguồn sáng là:
      A. 3W.                                B. 2W.                               C.1,5W.                              D. 4W.

Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ.

Câu 1:

Công suất tiêu thụ của động cơ : [tex]P = 3UI cos\varphi \Rightarrow I_{0} = \frac{P}{3Ucos \varphi }\sqrt{2}[/tex]

Câu 2:

Năng lượng chiếu sáng vào tấm KL trong 1 s : [tex]E_{1} = n_{1}\frac{hc}{\lambda } \Rightarrow n_{1} = \frac{E_{1}\lambda }{hc}[/tex] (1)

Hiệu suất quang điện : [tex]H = \frac{n_{2}}{n_{1}} \Rightarrow n_{1} = n_{2} / H [/tex] (2)

Với [tex]n_{2} = \frac{48,071.10^{^12}}{60}[/tex]

Từ (1) và (2) em sẽ tính được E1

Do nguồn sáng điểm N, đẳng hướng, và bỏ qua sự hấp thụ photon của môi trường nên công suất của nguồn được tính bởi :

[tex]\frac{P}{S} = \frac{E _{1}}{s} \Rightarrow P = \frac{E _{1}S}{s}= \frac{E _{1}4\pi R^{2}}{s}[/tex]

Trong đó [tex]s = 2 cm^{2}[/tex]