Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 12:13:00 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16516Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: moths trong 12:13:00 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp
câu 16 hộp X chứa 2 trong 3 linh kiện là R0,L0,C0 mắc nối tiếp.Khi đặt điện áp u=120cos(100[tex]\pi t+\frac{\pi }{4})[/tex] VÀO HAI ĐẦU HỘP X thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là [tex]\sqrt{2}[/tex]A và trễ pha [tex]\frac{\pi }{6}[/tex] so với điện áp u.Khi mắc nối tiếp hộp X với cuộn cảm có độ tự cảm L=[tex]\frac{0,6}{\pi }[/tex]H thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch bằng tổng điện áp hiệu dụng hai đầu hộp X và hai đầu cuộn cảm,Tồng trở của đoạn mạch khi đó là bao nhiêu

Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: traugia trong 01:02:45 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp
câu 16 hộp X chứa 2 trong 3 linh kiện là R0,L0,C0 mắc nối tiếp.Khi đặt điện áp u=120cos(100[tex]\pi t+\frac{\pi }{4})[/tex] VÀO HAI ĐẦU HỘP X thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là [tex]\sqrt{2}[/tex]A và trễ pha [tex]\frac{\pi }{6}[/tex] so với điện áp u.Khi mắc nối tiếp hộp X với cuộn cảm có độ tự cảm L=[tex]\frac{0,6}{\pi }[/tex]H thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch bằng tổng điện áp hiệu dụng hai đầu hộp X và hai đầu cuộn cảm,Tồng trở của đoạn mạch khi đó là bao nhiêu
Tổng trở của X là : [tex]Z_{X}=\frac{60\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 60\Omega[/tex], điện áp giữa hai đầu X luôn sớm pha  [tex]\frac{\pi }{6}[/tex]  so với i
Do khi mắc thêm cuộn dây thi: [tex]U = U_{X} + U_{d}[/tex] nên điện áp giữa hai đầu cuộn cảm cùng pha với điện áp hai đầu X => ud sớm pha  [tex]\frac{\pi }{6}[/tex] so với i ( cuộn dây có điện trở) => Tổng trở của cuộn dây là:
      [tex]Z_{d}=\frac{Z_{L}}{sin\frac{\pi}{6}}= 120\Omega[/tex]
Vậy tổng trở của đoạn mạch khi đó là: [tex]Z = Z_{X} + Z_{d} = 180\Omega[/tex]