Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tramanhnguyen794 trong 11:41:49 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16482Tiêu đề: Đề thi thử Chuyên Phan Bội Châu
Gửi bởi: tramanhnguyen794 trong 11:41:49 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
Giúp em giải đáp một số câu trong đề thi thử lần 2, PBC
1. Sóng dừng tạo trên một sợi dây đàn hồi có chiều dài L với hai đầu cố định. Người ta thấy trên dây có những điểm dao động cách nhau l1=L/20 thì dao động với biên độ [tex]a_1[/tex], người ta lại thấy những điểm cứ cách nhau một khoảng l2 thì các điểm có cùng biên độ [tex]a_2[/tex] [tex](a_2>a_1)[/tex]. Số điểm bụng trên dây là
A. 9 B. 10 C. 4 D. 8
2. Trong thí nghiệm Yâng về GTAS, hai khe chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ [tex]0,38\mu m[/tex] đến [tex]0,76\mu m[/tex]. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]0,76\mu m[/tex] người ta khoét một khe hẹp (song song với hai khe) và đặt cửa sổ của máy quang phổ lăng kính tại đó. Trên màn của máy quang phổ người ta có thể quan sát được số vạch sáng là
A. 3 B. 5 C. 4 D. 7Tiêu đề: Trả lời: Đề thi thử Chuyên Phan Bội Châu
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:09:56 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
Giúp em giải đáp một số câu trong đề thi thử lần 2, PBC
1. Sóng dừng tạo trên một sợi dây đàn hồi có chiều dài L với hai đầu cố định. Người ta thấy trên dây có những điểm dao động cách nhau l1=L/20 thì dao động với biên độ [tex]a_1[/tex], người ta lại thấy những điểm cứ cách nhau một khoảng l2 thì các điểm có cùng biên độ [tex]a_2[/tex] [tex](a_2>a_1)[/tex]. Số điểm bụng trên dây là
A. 9 B. 10 C. 4 D. 8
Giải thiết 1 ==> khoảng cách từ vị trí có biên độ a1 đến nút gần nó là L/40 ==> [tex]\lambda/2 = 2L/20=L/10[/tex]
==> [tex]L=10\lambda/2 ==> k=10[/tex]
P/S: Cho GT a2 nhằm mục đích nói a1 không phải là bụng


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi thử Chuyên Phan Bội Châu
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:13:40 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
2. Trong thí nghiệm Yâng về GTAS, hai khe chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ [tex]0,38\mu m[/tex] đến [tex]0,76\mu m[/tex]. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]0,76\mu m[/tex] người ta khoét một khe hẹp (song song với hai khe) và đặt cửa sổ của máy quang phổ lăng kính tại đó. Trên màn của máy quang phổ người ta có thể quan sát được số vạch sáng là
A. 3 B. 5 C. 4 D. 7
Bài trên chẵng qua là bài toán tìm các bức xạ cho VS tại vị trí vân sáng bậc 4 của AS [tex]\lambda=0,76[/tex]
ĐK VS trùng: [tex]4.\lambda_1=k.\lambda ==> \lambda=\frac{4.0,76}{k}[/tex]
Chặn \lambda trong vùng AS nhìn thấy ta sẽ tìm được số bức xạ ứng với k nguyên


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi thử Chuyên Phan Bội Châu
Gửi bởi: sonycorp trong 08:59:54 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
Giúp em giải đáp một số câu trong đề thi thử lần 2, PBC
1. Sóng dừng tạo trên một sợi dây đàn hồi có chiều dài L với hai đầu cố định. Người ta thấy trên dây có những điểm dao động cách nhau l1=L/20 thì dao động với biên độ [tex]a_1[/tex], người ta lại thấy những điểm cứ cách nhau một khoảng l2 thì các điểm có cùng biên độ [tex]a_2[/tex] [tex](a_2>a_1)[/tex]. Số điểm bụng trên dây là
A. 9 B. 10 C. 4 D. 8
Giải thiết 1 ==> khoảng cách từ vị trí có biên độ a1 đến nút gần nó là L/40 ==> [tex]\lambda/2 = 2L/20=L/10[/tex]
==> [tex]L=10\lambda/2 ==> k=10[/tex]
P/S: Cho GT a2 nhằm mục đích nói a1 không phải là bụng
Thầy ơi em không hiểu tại sao: Giải thiết 1 ==> khoảng cách từ vị trí có biên độ a1 đến nút gần nó là L/40 ==> [tex]\lambda/2 = 2L/20=L/10[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi thử Chuyên Phan Bội Châu
Gửi bởi: superburglar trong 09:12:37 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
Giúp em giải đáp một số câu trong đề thi thử lần 2, PBC
1. Sóng dừng tạo trên một sợi dây đàn hồi có chiều dài L với hai đầu cố định. Người ta thấy trên dây có những điểm dao động cách nhau l1=L/20 thì dao động với biên độ [tex]a_1[/tex], người ta lại thấy những điểm cứ cách nhau một khoảng l2 thì các điểm có cùng biên độ [tex]a_2[/tex] [tex](a_2>a_1)[/tex]. Số điểm bụng trên dây là
A. 9 B. 10 C. 4 D. 8
Giải thiết 1 ==> khoảng cách từ vị trí có biên độ a1 đến nút gần nó là L/40 ==> [tex]\lambda/2 = 2L/20=L/10[/tex]
==> [tex]L=10\lambda/2 ==> k=10[/tex]
P/S: Cho GT a2 nhằm mục đích nói a1 không phải là bụng
Thầy ơi em không hiểu tại sao: Giải thiết 1 ==> khoảng cách từ vị trí có biên độ a1 đến nút gần nó là L/40 ==> [tex]\lambda/2 = 2L/20=L/10[/tex]
Bạn xem cách này xem Vì điểm có biên độ a1 không phải bụng sóng nên bạn xét 2 khoảng i1 liên tiếp có i1/2+i1/2=lamda/4(cái này bạn tự vẽ sẽ thấy)==>lamda/2=2i1==>...


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi thử Chuyên Phan Bội Châu
Gửi bởi: quangtrunghd1987 trong 09:53:43 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
Giúp em giải đáp một số câu trong đề thi thử lần 2, PBC
1. Sóng dừng tạo trên một sợi dây đàn hồi có chiều dài L với hai đầu cố định. Người ta thấy trên dây có những điểm dao động cách nhau l1=L/20 thì dao động với biên độ [tex]a_1[/tex], người ta lại thấy những điểm cứ cách nhau một khoảng l2 thì các điểm có cùng biên độ [tex]a_2[/tex] [tex](a_2>a_1)[/tex]. Số điểm bụng trên dây là
A. 9 B. 10 C. 4 D. 8
Giải thiết 1 ==> khoảng cách từ vị trí có biên độ a1 đến nút gần nó là L/40 ==> [tex]\lambda/2 = 2L/20=L/10[/tex]
==> [tex]L=10\lambda/2 ==> k=10[/tex]
P/S: Cho GT a2 nhằm mục đích nói a1 không phải là bụng
Thầy ơi em không hiểu tại sao: Giải thiết 1 ==> khoảng cách từ vị trí có biên độ a1 đến nút gần nó là L/40 ==> [tex]\lambda/2 = 2L/20=L/10[/tex]
[/quote
Vì [tex]a_{2} >a_{1}[/tex] ta lại có những điểm cách đều nhau và dao động với biên độ [tex]a_{2}[/tex] thì các điểm đó chỉ có thể là bụng sóng, khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp là [tex]\lambda[/tex]/2.Còn các điểm dao động với biên độ[tex]a_{1}[/tex][tex]a_{1}[/tex] và cách đều nhau thì dao đông với biên độ [tex]A_{0}=A_{b}/\sqrt{2}[/tex] và khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp là [tex]\lambda /4[/tex].Vấn đề ở đây bạn chỉ cần để ý đến hai ý là : các điểm có cùng biên độ nhưng cách đều nhau.(chú  ý Các điểm có cùng biên độ thì đối xứng với nhau qua nút hoặc bụng)