Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 10:15:45 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16481Tiêu đề: Một số bài tập hữu cơ
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 10:15:45 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy cô và các bạn giúp đỡ mình bài tập này:
1, Dung dịch X gồm 0,1 mol H[tex]^{+}[/tex], z mol Al[tex]^{3+}[/tex], t mol NO[tex]^{-}_{3}[/tex] và 0,02 mol SO[tex]^{2-}_{4}[/tex]. Cho 120ml dung dịch Y gồm KOH 1,2M và Ba(OH)[tex]_{2}[/tex] 0,1M vào X, sau khi các phản ứng kết thúc thu dc 3,732 gam kết tủa. Giá trị của z,t lần lượt là:
A. 0,02 và 0,012                       B. 0,012 và 0,096                                 C. 0,02 và 0,12                         D. 0,12 và 0,02
 
2,Nếu cho glixerol tác dụng với axit axetic( có xúc tác, to) thì có thể tạo thành tối đa bao nhiêu hợp chất có chứa chức este?
A. 3                          b. 3                    C. 6             D. 5

3, [tex]C_4H_6O_2[/tex] có bao nhiêu đồng phân cấu tạo mạch hở tác dụng với dd NaOH đun nóng tạo sản phẩn có phản ứng tráng gương
A. 3             B. 2             C. 6              D. 1

4, Hỗn hợp M gồm axit đơn chức X, ancol đơn chức Y và este E dc điều chế từ X và Y, trong đó Y chiếm 50%  tổng số mol. Đốt 9,6 gam hỗn hợp M thu dc 8,64 gam H2O và 8,96 kít khí CO2 đktc. Số mol ancol Y trong 9,6 gam hỗn hợp là :
A. 0,06               B. 0,075                     C. 0,08                D. 0,09
Ai làm dc bài nào thì giúp làm giúp mình với nha  [-O<
Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập hữu cơ
Gửi bởi: ngok_9294 trong 10:21:08 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
câu 1: bạn lưu í kết tủa có Al(oh)3
tính kết tủa của BaS04 theo mol của Ba 2+ 
và có hiện tg hòa tan kết của của Al(oh)3


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập hữu cơ
Gửi bởi: ngok_9294 trong 10:28:28 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
câu 3: HC00ch=ch- ch3
Hcooch2-ch=ch2
ch3 cooh ch=ch2
t mới nghĩ được có vậy ;D


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập hữu cơ
Gửi bởi: ngok_9294 trong 10:44:51 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
câu 4 bài này chắc chắn ancol pải no
giả sử (axit và este) ko no có chung công thúc là CnH2n-2O2, ancol là: CmH2m+ 2O
-->> n(ax + es) = n ancol
đặt n (este+ ax) = a, số mol ancol = b
-->> a = b
từ phg trình đốt cháy ta có: an + bm = 0,4
                                             a(n-1) + b(m+1)= 0,48
                                            mà a = b
-->> vô lí -->> axit và este pải no
mà nH20 lớn hơn n C02 ---> n H20 - nCo2 = n ancol = 0,08
t nghĩ là như vậy, sai thì thông cảm nhé!     :D


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập hữu cơ
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 02:58:31 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2013
câu 1: bạn lưu í kết tủa có Al(oh)3
tính kết tủa của BaS04 theo mol của Ba 2+ 
và có hiện tg hòa tan kết của của Al(oh)3

cảm ơn bạn. Câu này thực sự mình ko biết làm