Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Radiohead1994 trong 12:38:46 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16469Tiêu đề: 2 bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Radiohead1994 trong 12:38:46 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
Câu 1: Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cos(ωt) V vào hai đầu mạch RLC với U0, R, L, ω không thay đổi. Thay đổi C thì ta nhận thấy với một giá trị của cường độ hiệu dụng I chỉ tồn tại duy nhất một giá trị của C thoả mãn. Giá trị I đó phải thoả mãn điều kiện gì?
      đáp án:
                            [tex]I \leq \frac{U}{\sqrt{R^{2}+Z_{L}^{2}}}[/tex]


Câu 2 : Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu một đoạn mạch gồm biến trở R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện, giữa hai đầu điện trở và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị R1 lần lượt là Uc1 , Ur1 , cos a1 ; còn khi biến trở có giá trị R2 thì các giá trị tương ứng nói trên lần lượt là Uc2 , Ur2 , cos a2 . Biết rằng 9Uc1 = 16Uc2  và 16Ur1 = 9Ur2 . Giá trị của cos a1  và cos a2 lần lượt là

A. 0,49 và 0,78.   
B. 0,74 và 0,89.   
C. 0,49 và 0,87.   
D. 0,94 và 0,78.                     chọn đáp án C
 


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 10:57:00 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
Câu 1: Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cos(ωt) V vào hai đầu mạch RLC với U0, R, L, ω không thay đổi. Thay đổi C thì ta nhận thấy với một giá trị của cường độ hiệu dụng I chỉ tồn tại duy nhất một giá trị của C thoả mãn. Giá trị I đó phải thoả mãn điều kiện gì?
      đáp án:
                            [tex]I \leq \frac{U}{\sqrt{R^{2}+Z_{L}^{2}}}[/tex]
Nhận Xét : Nếu Zc nằm trong khoảng từ 0 đến 2 ZL luôn tồn tại 2 giá trị Zc1 và Zc2 thỏa mãn Zc1 + Zc2 = 2 Zl , khi  Zc = Zc1  và Zc = Zc2 sẽ cho cùng 1 giá trị của Z ( cũng như cho cùng 1 giá trị của I )
Nếu [tex]Zc\geq 2Z_L[/tex] thì  Chỉ tồn tại duy nhất 1 giá trị của Zc Cho 1 giá trị của I.
[tex]Zc\geq 2Z_L \Leftrightarrow Z=\sqrt{R^2 + (Z_C-Z_L)^2 }\geq \sqrt{R^2 +Z_L^2}[/tex]
Hay    [tex]I \leq \frac{U}{\sqrt{R^{2}+Z_{L}^{2}}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:11:00 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
Câu 2 : Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu một đoạn mạch gồm biến trở R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện, giữa hai đầu điện trở và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị R1 lần lượt là Uc1 , Ur1 , cos a1 ; còn khi biến trở có giá trị R2 thì các giá trị tương ứng nói trên lần lượt là Uc2 , Ur2 , cos a2 . Biết rằng 9Uc1 = 16Uc2  và 16Ur1 = 9Ur2 . Giá trị của cos a1  và cos a2 lần lượt là

A. 0,49 và 0,78.   
B. 0,74 và 0,89.   
C. 0,49 và 0,87.   
D. 0,94 và 0,78.                     chọn đáp án C
 


Có [tex]U^2 = U_{R1}^2 +U_{C1}^2 = U_{R2}^2 +U_{C2}^2[/tex] (1)
Thay 9Uc1 = 16Uc2  và 16Ur1 = 9Ur2  vào (1) => [tex]\frac{U_{R2}}{U_{C2}} = \frac{16}{9}[/tex][tex]\Rightarrow cos\alpha 2=\frac{U_{R2}}{\sqrt{U_{R2}^2+U_{C2}^2}}=0,871[/tex]

và [tex]\frac{U_{R1}}{U_{C1}} = \frac{9}{16}[/tex][tex]\Rightarrow cos\alpha 1=\frac{U_{R1}}{\sqrt{U_{R1}^2+U_{C1}^2}}=0,49 [/tex]

Đ.án C


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:16:22 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
Câu 1: Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cos(ωt) V vào hai đầu mạch RLC với U0, R, L, ω không thay đổi. Thay đổi C thì ta nhận thấy với một giá trị của cường độ hiệu dụng I chỉ tồn tại duy nhất một giá trị của C thoả mãn. Giá trị I đó phải thoả mãn điều kiện gì?
      đáp án:
                            [tex]I \leq \frac{U}{\sqrt{R^{2}+Z_{L}^{2}}}[/tex]
Bài này dùng đồ thị I phụ thuộc C
[tex]I=U/\sqrt{R^2+(ZL-ZC)^2}[/tex]
[tex]ZC=0 ==> I_x=U/\sqrt{R^2+ZL^2}[/tex]
ZC=ZL ==> Imax
ZC ==> vocu ==> I ==> 0
(vẽ đồ thị ta thấy [tex]I<U/\sqrt{R^2+ZL^2}[/tex] sẽ cho 1 giá trị ZC