Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hainam23 trong 12:30:35 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16467Tiêu đề: 4 bài Điện xoay chiều khó cần giải đáp
Gửi bởi: hainam23 trong 12:30:35 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
                Thầy cô và các bạn giúp Nam 4 bài này với
   Câu 1 : Mạch RLC , C thay đổi . Khi [tex]C=C_{1}=\frac{10^{-4}}{\Pi }[/tex]  thì i trễ pha [tex]\Pi /4[/tex] so với u .Khi [tex]C=C_{2}=\frac{10^{-4}}{2,5\Pi }[/tex] thì [tex]U_{C}[/tex] cực đại . Tính w , biết L=[tex]2/\Pi[/tex] H                    . Đáp Án w = 100[tex]\Pi[/tex]
   Câu 2 : Đoạn mạch mắc theo thứ tự C , cuộn dây có r = 10 , L = [tex]3/10\Pi[/tex] , biến trở R . Biết f thay đổi . Khi cố định f =50Hz , thay đổi R thì [tex]U_{Cmax}=U_{1}[/tex] . Khi cố định R = 30 , thay đổi f thì [tex]U_{Cmax}=U_{2}[/tex] . Xác định tỉ số [tex]\frac{U_{1}}{U_{2}}[/tex]
                                                                                                                       Đáp án : 1,58
   Câu 3 : Mạch RLC có C thay đổi , cuôn dây cảm thuần . biết điện áp 2 đầu mạch [tex]u=78\sqrt{2}cos(100\Pi t)V[/tex] . Khi [tex]C=C_{1}=\frac{10^{-8}}{28\Pi }[/tex] và [tex]C=C_{2}=\frac{10^{-4}}{\Pi }[/tex] thì [tex]U_{R}=U_{L}=62,4V[/tex] .Tính R và [tex]Z_{L}[/tex]
                                                                                                                       Đáp án : R = 48 ; [tex]Z_{L}=64[/tex]
   Câu 4 : Cho đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp với nhau. Tụ điện có điện dung thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 200 V, tần số 50 Hz. Điều chỉnh điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại, khi đó cường độ dòng điện tức thời trong mạch có giá trị hiệu dụng 2 A và lệch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch là π/3 rad. Giá trị điện dung của tụ điện là ?                                                                               Đáp án [tex]\frac{\sqrt{3}.10^{-4}}{2\Pi }[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài Điện xoay chiều khó cần giải đáp
Gửi bởi: ngok_9294 trong 09:49:58 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
 câu 1:
th1: -->> [tex]\frac{Zl-Zc}{R} = 1[/tex]
th2-->> [tex]Zc = \frac{R^{2} + Zl^{2}}{Zl}[/tex]
thế 1 vào 2 b sẽ ra đáp số, nhưng theo t nghĩ là thử luôn đáp án sẽ nhanh hơn :D


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài Điện xoay chiều khó cần giải đáp
Gửi bởi: ngok_9294 trong 10:04:00 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
th1 thì Ucmax -->> R = 0-- >> Ucm = U. Zc/( r^2 + (Zl - Zc)^2)
th2 có Ucm = 2U. L/(R. căn ( 4LC - R^2.C^2))
bạn thay số vào chắc sẽ ra :D


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài Điện xoay chiều khó cần giải đáp
Gửi bởi: ngok_9294 trong 10:16:18 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
khi Uc max-- dòng điện nhanh pha hơn so với u
-->> Zc- Zl = căn 3 R
mà Z^2 = R^2 + (Zl- Zc)^2 = 10000
-->>R  -->> Zc


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài Điện xoay chiều khó cần giải đáp
Gửi bởi: quangtrunghd1987 trong 10:10:47 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
                Thầy cô và các bạn giúp Nam 4 bài này với
   Câu 1 : Mạch RLC , C thay đổi . Khi [tex]C=C_{1}=\frac{10^{-4}}{\Pi }[/tex]  thì i trễ pha [tex]\Pi /4[/tex] so với u .Khi [tex]C=C_{2}=\frac{10^{-4}}{2,5\Pi }[/tex] thì [tex]U_{C}[/tex] cực đại . Tính w , biết L=[tex]2/\Pi[/tex] H                    . Đáp Án w = 100[tex]\Pi[/tex]
   Câu 2 : Đoạn mạch mắc theo thứ tự C , cuộn dây có r = 10 , L = [tex]3/10\Pi[/tex] , biến trở R . Biết f thay đổi . Khi cố định f =50Hz , thay đổi R thì [tex]U_{Cmax}=U_{1}[/tex] . Khi cố định R = 30 , thay đổi f thì [tex]U_{Cmax}=U_{2}[/tex] . Xác định tỉ số [tex]\frac{U_{1}}{U_{2}}[/tex]
                                                                                                                       Đáp án : 1,58
   Câu 3 : Mạch RLC có C thay đổi , cuôn dây cảm thuần . biết điện áp 2 đầu mạch [tex]u=78\sqrt{2}cos(100\Pi t)V[/tex] . Khi [tex]C=C_{1}=\frac{10^{-8}}{28\Pi }[/tex] và [tex]C=C_{2}=\frac{10^{-4}}{\Pi }[/tex] thì [tex]U_{R}=U_{L}=62,4V[/tex] .Tính R và [tex]Z_{L}[/tex]
                                                                                                                       Đáp án : R = 48 ; [tex]Z_{L}=64[/tex]
   Câu 4 : Cho đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp với nhau. Tụ điện có điện dung thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 200 V, tần số 50 Hz. Điều chỉnh điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại, khi đó cường độ dòng điện tức thời trong mạch có giá trị hiệu dụng 2 A và lệch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch là π/3 rad. Giá trị điện dung của tụ điện là ?                                                                               Đáp án [tex]\frac{\sqrt{3}.10^{-4}}{2\Pi }[/tex]
Bài số 3 chẳng qua đề bài cho dưới dạng trá hình là C thay đổi có 2 giá trị của C để cùng [tex]I,p,U_{R},U_{L}[/tex] mà [tex]U_{R}=U_{L}[/tex] nên R=[tex]Z_{L}[/tex] qua phân tích như trên ta có thể kết luận đáp án bạn đưa ra là sai.
[tex]R=Z_{L}=\frac{Z_{C1}+ Z_{C2}}{2}[/tex]=?