Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ngok_9294 trong 06:00:06 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16437Tiêu đề: BÀI TẬP CƠ, LƯỢNG TỬ
Gửi bởi: ngok_9294 trong 06:00:06 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2013
CÂU 1: Một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài 1m và vật  nhỏ có m= 100g mang điện tích [tex]q=7.10^{-5}C[/tex] . Treo con lắc này trong điện trường đều với vecto cường độ điện trường hướng theo phương ngang và có độ lớn là [tex]10^{3} V/m[/tex] . Con lắc đơn đang nằm yên tại vị trí cân bằng, người ta đột ngột đổi chiều điện trường. Lấy g= 10m/s^2. Trong quá trình dao động, tốc độ cực đại của vật nhỏ là:
A: 2,224 m/s                   B.0,223
C 0,445                           D. 4,445
CÂU 2: Một con lắc đơn được treo trên trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên thì con lắc lò co dao động điều  hòa với chu kì T= 0,4s biên độ A= 5cm. Vừa lúc quả cầu con lắc đang đi qua vị trí lò xo không biến dạng theo chiều từ treo xuống thì thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc a= 5m/s^2. Biên dộ của con lắc lò xo lúc này là:
[tex]A. 5\sqrt{3}cm            B. 7cm                 C. 3\sqrt{5}cm             D. 5cm[/tex]
CÂU 3: coi hai cực của tế bào quang điện là 2 tấm phẳng song song, đối diện nhau, Catot có giới hạn quang điện [tex]\lambda o[/tex] . Khoảng cách giữa hai bản cực là d= 2cm. Chiếu vào tâm O của catot 1 chùm sáng kích thích có [tex]\lambda =\frac{\lambda o}{2}[/tex]. Biết dòng quang điện  sẽ triệt tiêu khi [tex]U_{AK} \leq  -2,275 V[/tex]. Nếu đặt vào tế bào quang điện một điện áp không đổi [tex]U_{AK} = 4,55V[/tex] , thì bán kính cùng Anot mà điện tử ( electron) đạp vào là:
A. 1,788cm
B. 0,894
C. 0,477
D. 0,828
CÂU 4:  Một trạm thủy điện nhỏ, có lưu lượng nước là [tex]10m^{3}/s[/tex]. Nước có vận tốc [tex]v_{o} = 2m/s[/tex] đổ từ độ cao 10m so với tua bin, nước ra khỏi tua bin với [tex]v= 0,5m/s[/tex]. Hiệu duất của động cơ là 0,8; của máy phát điện là 0,9. Công suất do máy phát ra là:
A.337,5kW
B. 733,5kW
C. 337,5W
D. 733,5kW
CÂU 5:Cuộn sơ cấp của một máy  biến áp được nối với điện áp xoay chiều, cuộn thứ cấp được nôi với điên trở tải. DÒng điện trong các cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp sẽ thay đổi ra sao nếu mở cho khung săt từ của máy hở ra?
A. Dòng sơ cấp giảm, thứ cấp giảm
B. Dòng sơ cấp tăng, thứ cấp giảm
C. Dòng sơ cấp tăng, thứ cấp tăng
D. Dòng sơ cấp giảm, thứ cấp tăng
nhờ thầy cô, anh chị giải giùm e vs ạ!
e cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP CƠ, LƯỢNG TỬ
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:57:15 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2013
CÂU 1: Một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài 1m và vật  nhỏ có m= 100g mang điện tích [tex]q=7.10^{-5}C[/tex] . Treo con lắc này trong điện trường đều với vecto cường độ điện trường hướng theo phương ngang và có độ lớn là [tex]10^{3} V/m[/tex] . Con lắc đơn đang nằm yên tại vị trí cân bằng, người ta đột ngột đổi chiều điện trường. Lấy g= 10m/s^2. Trong quá trình dao động, tốc độ cực đại của vật nhỏ là:
A: 2,224 m/s                   B.0,223
C 0,445                           D. 4,445


Góc lệch của dây treo khi con lắc cân bằng : [tex]tan \alpha = \frac{qE}{mg} \Rightarrow \alpha = 0,6988 rad[/tex]

Khi đổi chiểu điện trường thì góc lệch ban đầu của dây treo so với VTCB mới là [tex]\alpha ' =2 \alpha = 0,13977 rad[/tex] và đó cũng là biên độ góc của nó trong quá trình dao động

Bảo toàn cơ năng cho ta : [tex]\frac{1}{2}mV^{2} = \frac{1}{2} mg'l\alpha '^{2} \Rightarrow V = \alpha' \sqrt{g'l}[/tex]

Lưu ý g' là gia tốc trọng trường hiệu dụng và được tính bởi : [tex]g' = \frac{g}{cos \alpha }[/tex]

Chúc em tính toán thành công !
Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP CƠ, LƯỢNG TỬ
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:08:54 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2013

CÂU 2: Một con lắc lò xo  được treo trên trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên thì con lắc lò xo  dao động điều  hòa với chu kì T= 0,4s biên độ A= 5cm. Vừa lúc quả cầu con lắc đang đi qua vị trí lò xo không biến dạng theo chiều từ trên xuống thì thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc a= 5m/s^2. Biên dộ của con lắc lò xo lúc này là:
[tex]A. 5\sqrt{3}cm            B. 7cm                 C. 3\sqrt{5}cm             D. 5cm[/tex]


Độ dãn của lò xo khi vật ở VTCB ban đầu : [tex]\Delta l_{1} = \frac{mg}{k} = \frac{g T^{2}}{4\pi ^{2}}[/tex]

Độ dãn của lò xo khi vật ở VTCB lúc sau : [tex]\Delta l_{2} = \frac{(g+a) T^{2}}{4\pi ^{2}}[/tex]

Như vậy khi thang máy bắt đầu tăng tốc , quả cầu có tọa độ x0 và tốc độ v0 lần lượt được tính bởi :

 [tex]x_{0}= \Delta l_{2} [/tex]       ;    [tex]V_{0}= \omega \sqrt{A^{2} - \Delta l_{1}^{2}}[/tex]

Biên độ cần tìm : [tex]A' = \sqrt{x_{0}^{2}+ V_{0}^{2}/\omega ^{2}} } = \sqrt{\Delta l_{2}^{2}+ A^{2} - \Delta l_{1}^{2} } [/tex]

Chúc em tính toán thành công !
Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP CƠ, LƯỢNG TỬ
Gửi bởi: ngok_9294 trong 11:28:00 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2013
CÂU 1: Một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài 1m và vật  nhỏ có m= 100g mang điện tích [tex]q=7.10^{-5}C[/tex] . Treo con lắc này trong điện trường đều với vecto cường độ điện trường hướng theo phương ngang và có độ lớn là [tex]10^{3} V/m[/tex] . Con lắc đơn đang nằm yên tại vị trí cân bằng, người ta đột ngột đổi chiều điện trường. Lấy g= 10m/s^2. Trong quá trình dao động, tốc độ cực đại của vật nhỏ là:
A: 2,224 m/s                   B.0,223
C 0,445                           D. 4,445


Góc lệch của dây treo khi con lắc cân bằng : [tex]tan \alpha = \frac{qE}{mg} \Rightarrow \alpha = 0,6988 rad[/tex]

Khi đổi chiểu điện trường thì góc lệch ban đầu của dây treo so với VTCB mới là [tex]2 \alpha = 0,13977 rad[/tex] và đó cũng là biên độ góc của nó trong quá trình dao động

Bảo toàn cơ năng cho ta : [tex]\frac{1}{2}mV^{2} = \frac{1}{2} mg'l\alpha ^{2} \Rightarrow V = \alpha \sqrt{g'l}[/tex]

Lưu ý g' là gia tốc trọng trường hiệu dụng và được tính bởi : [tex]g' = \frac{g}{cos \alpha }[/tex]

Chúc em tính toán thành công !"Khi đổi chiểu điện trường thì góc lệch ban đầu của dây treo so với VTCB mới là  [tex]2\alpha[/tex] "
khi đề bài nào nói vậy thì cũng thế ạ?Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP CƠ, LƯỢNG TỬ
Gửi bởi: ngok_9294 trong 11:51:49 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2013
còn mấy bài cuối, thầy cô, anh chị giải giúp e vs ạ!
e cảm ơn nhiều!  :D


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP CƠ, LƯỢNG TỬ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 06:58:23 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2013
Câu 5
B
Lý do: khung sắt hở, từ trường giảm. Mà từ trường có tác dụng chống nguyên nhân sinh ra nó tức là dòng điện trong cuộn sơ cấp. Không còn ai chống nó thì nó tăng. Còn từ trường giảm, từ thông qua cuộn thứ cấp giảm, điện áp giảm.


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP CƠ, LƯỢNG TỬ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:57:54 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2013

CÂU 3: coi hai cực của tế bào quang điện là 2 tấm phẳng song song, đối diện nhau, Catot có giới hạn quang điện [tex]\lambda o[/tex] . Khoảng cách giữa hai bản cực là d= 2cm. Chiếu vào tâm O của catot 1 chùm sáng kích thích có [tex]\lambda =\frac{\lambda o}{2}[/tex]. Biết dòng quang điện  sẽ triệt tiêu khi [tex]U_{AK} \leq  -2,275 V[/tex]. Nếu đặt vào tế bào quang điện một điện áp không đổi [tex]U_{AK} = 4,55V[/tex] , thì bán kính cùng Anot mà điện tử ( electron) đạp vào là:
A. 1,788cm
B. 0,894
C. 0,477
D. 0,828

[tex]e.Uh=1/2mvo^2 ==> vo[/tex]
[tex]Rmax=vo\sqrt{2d^2m/qUAK.}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP CƠ, LƯỢNG TỬ
Gửi bởi: ngok_9294 trong 10:07:35 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2013

CÂU 3: coi hai cực của tế bào quang điện là 2 tấm phẳng song song, đối diện nhau, Catot có giới hạn quang điện [tex]\lambda o[/tex] . Khoảng cách giữa hai bản cực là d= 2cm. Chiếu vào tâm O của catot 1 chùm sáng kích thích có [tex]\lambda =\frac{\lambda o}{2}[/tex]. Biết dòng quang điện  sẽ triệt tiêu khi [tex]U_{AK} \leq  -2,275 V[/tex]. Nếu đặt vào tế bào quang điện một điện áp không đổi [tex]U_{AK} = 4,55V[/tex] , thì bán kính cùng Anot mà điện tử ( electron) đạp vào là:
A. 1,788cm
B. 0,894
C. 0,477
D. 0,828

[tex]e.Uh=1/2mvo^2 ==> vo[/tex]
[tex]Rmax=vo\sqrt{2d^2m/qUAK.}[/tex]
e cảm ơn thầy!  ^-^
nhưng thầy ơi, ko ra giống đáp án và công thức thầy nêu ra là như nào ạ? thầy có thể nói rõ hơn được ko ạ?


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP CƠ, LƯỢNG TỬ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:18:48 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2013
e cảm ơn thầy!  ^-^
nhưng thầy ơi, ko ra giống đáp án và công thức thầy nêu ra là như nào ạ? thầy có thể nói rõ hơn được ko ạ?
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6767.msg31494#msg31494 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6767.msg31494#msg31494)


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP CƠ, LƯỢNG TỬ
Gửi bởi: ngok_9294 trong 10:26:30 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2013
e cảm ơn thầy!  ^-^
nhưng thầy ơi, ko ra giống đáp án và công thức thầy nêu ra là như nào ạ? thầy có thể nói rõ hơn được ko ạ?
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6767.msg31494#msg31494 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6767.msg31494#msg31494)
sao càng học càng thấy khó thế này.... :( ko biết đại học có thi thế này ko thầy nhỉ
thầy giải câu 4 đi thầy...
e cảm ơn thầy!


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP CƠ, LƯỢNG TỬ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:47:22 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2013
e cảm ơn thầy!  ^-^
nhưng thầy ơi, ko ra giống đáp án và công thức thầy nêu ra là như nào ạ? thầy có thể nói rõ hơn được ko ạ?
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6767.msg31494#msg31494 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6767.msg31494#msg31494)
sao càng học càng thấy khó thế này.... :( ko biết đại học có thi thế này ko thầy nhỉ
thầy giải câu 4 đi thầy...
e cảm ơn thầy!
em yên chí cứ rèn mấy câu thuộc 12 thôi, còn những câu liên quan đến 11,10, hoặc mấy bài kiểu thi HSG thì nếu có thì cũng vài câu thôi, do vậy theo thầy em cũng không nên hoag mang quá, làm tốt kiến thức 12 là đảm bào


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP CƠ, LƯỢNG TỬ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 05:49:22 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
Câu 3
Goi P0 la công suất thác nước P0=A0/t=mgh/t
Ao = mgh + 1/2 m v^2
m/t = lưu lượng => m = 10^3. t
Po= [m(gh+1/2 v^2)]/ t = 10^3 . (10.10+ 1/2.4) = 102000
Csuat tuabin Pt=Ht.P0(Ht la hsuat tuabin) =  0,8 . 102000 = 81600
Csuat mphat Pm=Hm.Pt(Hm la hsuat may phat) = 81600 . 0,9 = 73,445 kW ( có thể sai số do lấy g = 10 ??)
đáp án B và D của bạn giống nhau???
có phải 1 cái là 73,35 kW k??


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP CƠ, LƯỢNG TỬ
Gửi bởi: ngok_9294 trong 10:15:41 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
Câu 3
Goi P0 la công suất thác nước P0=A0/t=mgh/t
Ao = mgh + 1/2 m v^2
m/t = lưu lượng => m = 10^3. t
Po= [m(gh+1/2 v^2)]/ t = 10^3 . (10.10+ 1/2.4) = 102000
Csuat tuabin Pt=Ht.P0(Ht la hsuat tuabin) =  0,8 . 102000 = 81600
Csuat mphat Pm=Hm.Pt(Hm la hsuat may phat) = 81600 . 0,9 = 73,445 kW ( có thể sai số do lấy g = 10 ??)
đáp án B và D của bạn giống nhau???
có phải 1 cái là 73,35 kW k??
đáp án B
đáp án D là 733,5 ko pải 733,5k t viết nhầm :D