Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mesutozil trong 10:55:12 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16379Tiêu đề: Bài sóng cơ khó_tổng hợp 2 nguồn khác biên độ
Gửi bởi: mesutozil trong 10:55:12 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2013
Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là:u1=6cos(40pi*t+pi/6)   và  u2=4cos(40pi*t+pi/2). Biết AB =18 cm, vận tốc truyền sóng trên mặt nước 120 cm/s. Gọi C và D là hai điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. Số điểm dao động với biên độ bằng 8cm trên đoạn CD bằng
A. 3   B. 4   C. 2   D. 6
Thầy cô và các bạn giải giúp mình với  :-h


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ khó_tổng hợp 2 nguồn khác biên độ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:09:12 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2013
Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là:u1=6cos(40pi*t+pi/6)   và  u2=4cos(40pi*t+pi/2). Biết AB =18 cm, vận tốc truyền sóng trên mặt nước 120 cm/s. Gọi C và D là hai điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. Số điểm dao động với biên độ bằng 8cm trên đoạn CD bằng
A. 3   B. 4   C. 2   D. 6
Thầy cô và các bạn giải giúp mình với  :-h
Độ lêch pha 2 sóng tới 1 điểm thuộc CD:
[tex]\Delta \varphi=2\pi(d1-d2)/\lambda + \pi/3[/tex]
[tex]8^2=6^2+4^2+2.6.4.cos(\Delta \varphi)[/tex]
==> [tex]2\pi(d1-d2)/\lambda + \pi/3 = 1,318+k2\pi v 2\pi(d1-d2)/\lambda +\pi/3 = -1,318+k2\pi[/tex]
hay [tex]d1-d2=(k+0,043).\lambda v d1-d2=(-0,376+k)\lambda[/tex]
Chặng nghiệm trên CD
[tex]18-18\sqrt{2}<=(k+0,043)\lambda<=18\sqrt{2}-18[/tex] ==> k={-1,0,1}
[tex]18-18\sqrt{2}<=(k-0,376)\lambda<=18\sqrt{2}-18[/tex] ==> k={0,1}
(5 điểm thỏa)


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Bài sóng cơ khó_tổng hợp 2 nguồn khác biên độ
Gửi bởi: ngok_9294 trong 11:12:17 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2013
Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là:u1=6cos(40pi*t+pi/6)   và  u2=4cos(40pi*t+pi/2). Biết AB =18 cm, vận tốc truyền sóng trên mặt nước 120 cm/s. Gọi C và D là hai điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. Số điểm dao động với biên độ bằng 8cm trên đoạn CD bằng
A. 3   B. 4   C. 2   D. 6
Thầy cô và các bạn giải giúp mình với  :-h
Độ lêch pha 2 sóng tới 1 điểm thuộc CD:
[tex]\Delta \varphi=2\pi(d1-d2)/\lambda + \pi/3[/tex]
[tex]8^2=6^2+4^2+2.6.4.cos(\Delta \varphi)[/tex]
==> [tex]2\pi(d1-d2)/\lambda + \pi/3 = 1,318+k2\pi v 2\pi(d1-d2)/\lambda +\pi/3 = -1,318+k2\pi[/tex]
hay [tex]d1-d2=(k+0,043).\lambda v d1-d2=(-0,376+k)\lambda[/tex]
Chặng nghiệm trên CD
[tex]18-18\sqrt{2}<=(k+0,043)\lambda<=18\sqrt{2}-18[/tex]
[tex]18-18\sqrt{2}<=(k-0,376)\lambda<=18\sqrt{2}-18[/tex]
thầy ơi, công thức tổng quát độ lệch pha của 2 sóng ở 1 điểm bất kì là gì ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Bài sóng cơ khó_tổng hợp 2 nguồn khác biên độ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:18:10 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2013
Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là:u1=6cos(40pi*t+pi/6)   và  u2=4cos(40pi*t+pi/2). Biết AB =18 cm, vận tốc truyền sóng trên mặt nước 120 cm/s. Gọi C và D là hai điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. Số điểm dao động với biên độ bằng 8cm trên đoạn CD bằng
A. 3   B. 4   C. 2   D. 6
Thầy cô và các bạn giải giúp mình với  :-h
Độ lêch pha 2 sóng tới 1 điểm thuộc CD:
[tex]\Delta \varphi=2\pi(d1-d2)/\lambda + \pi/3[/tex]
[tex]8^2=6^2+4^2+2.6.4.cos(\Delta \varphi)[/tex]
==> [tex]2\pi(d1-d2)/\lambda + \pi/3 = 1,318+k2\pi v 2\pi(d1-d2)/\lambda +\pi/3 = -1,318+k2\pi[/tex]
hay [tex]d1-d2=(k+0,043).\lambda v d1-d2=(-0,376+k)\lambda[/tex]
Chặng nghiệm trên CD
[tex]18-18\sqrt{2}<=(k+0,043)\lambda<=18\sqrt{2}-18[/tex]
[tex]18-18\sqrt{2}<=(k-0,376)\lambda<=18\sqrt{2}-18[/tex]
thầy ơi, công thức tổng quát độ lệch pha của 2 sóng ở 1 điểm bất kì là gì ạ?công thức là
dental phi = [2pi(d2-d1)]/ lamda + ( phi2 - phi1)


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Bài sóng cơ khó_tổng hợp 2 nguồn khác biên độ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:23:08 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2013
công thức là
dental phi = [2pi(d2-d1)]/ lamda + ( phi2 - phi1)
dental phi = [2pi(d2-d1)]/ lamda + ( phi1- phi2)
hoặc dental phi = [2pi(d1-d2)]/ lamda + ( phi2- phi1)