Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 10:20:45 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16348Tiêu đề: Hóa hữu cơ
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 10:20:45 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy cô giúp dỡ em:
Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 3,61g chất hữu cơ X thu được hỗn hợp khí gồm CO2, H2O và HCl. Dẫn hỗn hợp này qua bình chứa dung dịch AgNO3/HNO3 ở nhiệt độ thấp thấy có 2,87g kết tủa và bình chứa tăng 2,17g. Cho biết chỉ có H2O và HCl bị hấp thụ. Dẫn khí thoát ra vào 100ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được 15,76g kết tủa Y, lọc bỏ Y, lấy dung dịch đem sôi lại có kết tủa nữa. Biết khối lượng mol của X < 200; Công thức phân tử X:
A. C6H9O4Cl   B. C6H7O4Cl   C. C6H10O4Cl   D. C5H9O4Cl
Câu 14: Đốt cháy hỗn hợp no, mạch hở  X (axit và andehit có cùng số C) thu được nH2O = nX. Nếu cho X phản ứng với AgNO3/NH3 thu được nAg = 2nX. Phần trăm O trong axit là:
A. 69,56   B. 71,11   C. 53,33   D. 55,17


Tiêu đề: Trả lời: Hóa hữu cơ
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 10:26:39 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp em:
Từ 180 gam glucozơ, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Oxi hoá 0,1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hợp X. Để trung hoà hỗn hợp X cần 720 ml dung dịch NaOH 0,2M. Hiệu suất quá trình lên men giấm là


Tiêu đề: Trả lời: Hóa hữu cơ
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 07:42:32 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2013
Bài gần nhất
[tex]1 \ Glucozo \xrightarrow{H=80} 1,6 \ C_2H_5OH \\ 0,16 \ C_2H_5OH \rightarrow 0,144 \ CH_3COOH \\ \rightarrow H=\dfrac{0,144}{0,16}=90[/tex]

Câu 16
[tex]n_{HCl}=n_{AgCl}=0,02 \\ n_{H_2O}=\dfrac{2,17-0,02.36,5}{18}=0,08 \\ n_{BaCO_3}=0,08 \rightarrow n_{Ba(HCO_3)_2}=0,1-0,08=0,02 \\  \rightarrow n_{CO_2}=0,08+2.0,02=0,12 \\ n_O=\dfrac{3,61-35,5.0,02-0,12.12-0,16}{16}=0,08 \\ \rightarrow n_C:n_H:n_O:n_Cl=0,12:(0,08.2+0,02):0,08:0,02=6:9:4:1[/tex]
Chọn A

Câu 17
[tex]n_X=n_{H_2O} \rightarrow [/tex] số C trong axit và andehit đều bằng 2, hỗn hợp no hở
Andehit chỉ có thể là HCHO hoặc OHC-CHO
[tex]n_{Ag}=4n_{andehit}=2(n_{andehit}+n_{axit}) \rightarrow n_{andehit}=n_{axit}[/tex] và axit không phản ứng tráng bạc
Axit là HOOC-COOH, cùng số C nên andehit là OHC-CHO
%[tex]O=\dfrac{16.4}{90}=71,11[/tex] %
Chọn C