Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Sunhaka trong 03:28:12 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16332Tiêu đề: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: Sunhaka trong 03:28:12 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
Xin nhờ thầy chỉ giúp, em xin cảm ơn!

Câu 1: (on4-5) Sóng dừng trên dây dài 1m với vật cản cố định, tần số 80Hz, tốc độ truyền sóng 40m/s. Bốn điểm M1, M2, M3, M4 trên dây và lần lượt cách vật cản 20, 25, 55, 85 (cm).
a)M1, M2 cùng pha
b)M2, M3 cúng pha
c)M1, M4 ngược pha
d)M3, M4 cùng pha

Câu 2: (on4-44)Hai nguồn sóng kết hợp giống hệt nhau được đặt cách nhau 1 khoảng x trên đường kính của một vòng tròn bán kính R (x<R) và đối xứng qua tâm của vòng tròn, biết rằng mỗi nguồn đều phát sóng có bước sóng [tex]\lambda[/tex] và x = 5,6[tex]\lambda[/tex]. Số điểm dđ cực đại trên vòng tròn là:
a)23
b)22
c)20
d)21


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: photon01 trong 05:48:03 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013

Câu 2: (on4-44)Hai nguồn sóng kết hợp giống hệt nhau được đặt cách nhau 1 khoảng x trên đường kính của một vòng tròn bán kính R (x<R) và đối xứng qua tâm của vòng tròn, biết rằng mỗi nguồn đều phát sóng có bước sóng [tex]\lambda[/tex] và x = 5,6[tex]\lambda[/tex]. Số điểm dđ cực đại trên vòng tròn là:
a)23
b)22
c)20
d)21

Những điểm dao động với biên độ cực đại phải thoả mãn điều kiện
 [tex]d_{2}-d_{1}=k\lambda \Rightarrow -x\leq k\lambda \leq x\Leftrightarrow -5,6\leq k\leq 5,6\Leftrightarrow k=--5,-4,-3,- 2,-1,0,1,2,3,4,5[/tex]
Vậy có tất cả là 11 đường cực đại, mỗi đường cắt đường tròn ở 2 điểm vậy có 22 điểm.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: cuongthich trong 08:06:53 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2013
Xin nhờ thầy chỉ giúp, em xin cảm ơn!

Câu 1: (on4-5) Sóng dừng trên dây dài 1m với vật cản cố định, tần số 80Hz, tốc độ truyền sóng 40m/s. Bốn điểm M1, M2, M3, M4 trên dây và lần lượt cách vật cản 20, 25, 55, 85 (cm).
a)M1, M2 cùng pha
b)M2, M3 cúng pha
c)M1, M4 ngược pha
d)M3, M4 cùng pha

Câu 2: (on4-44)Hai nguồn sóng kết hợp giống hệt nhau được đặt cách nhau 1 khoảng x trên đường kính của một vòng tròn bán kính R (x<R) và đối xứng qua tâm của vòng tròn, biết rằng mỗi nguồn đều phát sóng có bước sóng [tex]\lambda[/tex] và x = 5,6[tex]\lambda[/tex]. Số điểm dđ cực đại trên vòng tròn là:
a)23
b)22
c)20
d)21

câu 1:
[tex]\lambda =50cm\rightarrow \frac{\lambda }{2}=25cm[/tex]
xét khoảng cách các điểm
M1 nằm trên bó thứ 1, M2 là điểm nút, M3 nằm trên bó thứ 3, M4 nằm trên bó thứ 4
trong sóng dùng các điểm trên cùng 1 bó dao động cùng pha và ngược pha với bó liền kề(em vẽ hình ra sẻ thấy)
vậy chỉ có M1 ngược pha với M4 la thỏa mản