Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: probmt114 trong 12:18:38 AM Ngày 19 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16321Tiêu đề: điện xoay chiều cần hỏi
Gửi bởi: probmt114 trong 12:18:38 AM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
Câu 20: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm R nối tiếp L, điện trở R = 100, cuộn dây thuần cảm có [tex]l=\frac{\sqrt{3}}{\Pi}H[/tex] . Giả sử điện áp hai đầu mạch có biểu thức u = 400cos2(50wt + pi) (V). Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch đó là:
A. I = 2,207A   B.[tex]I=\frac{3}{\sqrt{2}}A[/tex]
C. [tex]I=\frac{1}{\sqrt{2}}A[/tex]
 D. I = 2A


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều cần hỏi
Gửi bởi: probmt114 trong 12:36:46 AM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
Tìm phát biểu SAI về mạch xoay chiều R, L, C nối tiếp:
A. Điện áp điều hoà hai đầu mạch thực chất là tổng hợp các dao động cùng tần số
B. Khi có cộng hưởng thì có sự chuyển hoá hoàn toàn năng lượmg từ cuộn dây thuần cảm sang tụ điện
C. Dùng Ampe kế hiệu ứng nhiệt để đo dòng một chiều được I, khi đo dòng xoay chiều cường độ hiệu dụng I thì số chỉ Ampe là I/ căn 2
D. Khi chỉ có R biến đổi để công suất mạch cực đại thì lúc đó hệ số công suất k < 1
giải thích giùm em với


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều cần hỏi
Gửi bởi: probmt114 trong 12:35:57 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
mình nhầm đề câu 1 [tex]u=400cos^2(wt+pi)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều cần hỏi
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:23:56 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
mình nhầm đề câu 1 [tex]u=400cos^2(wt+pi)[/tex]


[tex]u=400cos^2(wt+ \pi ) = 200 cos(2wt+ 2\pi ) + 200 = 200 cos(2wt) + 200 (V)[/tex]

Nghĩa là hai đầu đoạn mạch tồn tại đòng thời điện áp xoay chiều:  [tex]200 cos(2wt) (V)[/tex] và điện áp không đổi : [tex]200 (V)[/tex]

Như vậy trong mạch tồn tại đồng thời dòng điện xoay chiều tạo bởi điện áp : [tex]u_{1} = 200 cos(2wt)[/tex] và dòng điện không đổi tạo bởi : [tex]u_{2} = 200 (V)[/tex]

Theo định nghĩa cường độ hiệu dụng ta có [tex]R I^{2} = RI_{1}^{2} + RI_{2}^{2} = \frac{RU_{1}^{2}}{R^{2}+ Z_{L}^{2}} + \frac{u_{2}^{2}}{R}[/tex]

Đến đây em có thể tự tính nhé !