Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 07:55:20 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16298Tiêu đề: bài tập về sóng cơ
Gửi bởi: moths trong 07:55:20 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 47 tại hai điểm A,B trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng uA=4cos[tex]\omega t[/tex] cm ,uB=2cos([tex]\omega t+\frac{\pi }{3}[/tex]) cm ,coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi.Tính biên độ sóng tổng hợp tại trung điểm ABTiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng cơ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:53:29 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
tại trung điểm
u1 ( do nguồn A) = 4 cos ( wt - 2pid1/ lamda)
u2 ( do nguồn B) = 2 cos ( wt + pi/3 - 2pid/2lamda)
vì d1 = d2
độ lệch pha là pi/3
tổng hợp bằng quy tắc hình bình hành ( giống tổng hợp dao động)
A^2= 4^2 + 2^2 + 2.2.4. cos pi/3
=> A =