Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 08:55:25 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16273Tiêu đề: Hỏi về bài tập chuyên đề hữu cơ
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 08:55:25 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2013
Cho em hỏi dạng hóa này:
Câu 1: Khi đốt cháy chất hữu cơ C, H, O rồi cho sản phẩm vào Ca(OH)2 dư thì sau phản ứng thấy khối lượng bình tăng, giảm. Vậy thưa thầy cô mình có công thức tính m tăng, giảm không ạ
Câu 2: ankyl clorua, anlyl clorua là những chất như thế nào
Câu 3: Điều kiện để cho phép ancol tách thành ete, anken, tác dụng với CuO ( no, không no, đa chức)


Tiêu đề: Trả lời: Hỏi về bài tập chuyên đề hữu cơ
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 05:24:57 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
Câu 1
Khối lượng bình tăng = khối lượng [tex]CO_2, \ H_2O[/tex]
Giảm thì là khối lượng dung dịch giảm [tex]m_{ket \ tua} -m_{CO_2}-m_{H_2O}[/tex]

Câu 2
Ankyl là nhóm hidrocacbon no, hở [tex]C_nH_{2n+1}Cl[/tex]
Anlyl clorua là [tex]CH_2=CH-CH_2-Cl[/tex]

Câu 3
Tách ancol thành ete đk [tex]H_2SO_4[/tex] đặc, 140 độ C
Tách thành anken đk [tex]H_2SO_4[/tex] đặc, 180 độ C
Tác dụng với CuO thành andehit/xeton, đk nhiệt độ