Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 10:07:32 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16258Tiêu đề: Dạng toán H3PO4 + OH-
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 10:07:32 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp:
Câu 19: Cho 200 ml dung dịch H3PO4 1M vào 250 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,5M và KOH 1,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Số gam muối có trong dung dịch X là
A. 36,6 gam   B. 32,6 gam   C. 40,2 gam   D.38,4 gam
Cho em hỏi câu này có công thức tính nhanh không? Nếu không có thầy cô viết cho em phương rình ion bài này với?


Tiêu đề: Trả lời: Dạng toán H3PO4 + OH-
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 06:22:15 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2013
nH3PO4 = 0,2
n OH- = 0,5
     H3PO4 + OH -  ---> H2PO4+  + H2O
bđ       0,2            0,5
  pu     0,2            0,2
      kt                   0,3
  H2PO4- + OH- ----> HPO4 2 - + H2O
      0,2          0,3
       0,2          0,2
                    0,1
HPO4 2- + OH- ---> PO4 3- + H2O
    0,2          0,1
       0,1             0,1        0,1
      0,1
m = PO4 . 0,1 + HPO4. 0,1 + Na + K
    = 0,1 . 95 + 0,1 . 96+ 0,5.0,25,23 + 1,5. 0, 25.39 = 36,6
đáp án A


Tiêu đề: Trả lời: Dạng toán H3PO4 + OH-
Gửi bởi: superburglar trong 07:47:59 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp:
Câu 19: Cho 200 ml dung dịch H3PO4 1M vào 250 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,5M và KOH 1,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Số gam muối có trong dung dịch X là
A. 36,6 gam   B. 32,6 gam   C. 40,2 gam   D.38,4 gam
Cho em hỏi câu này có công thức tính nhanh không? Nếu không có thầy cô viết cho em phương rình ion bài này với?

Bạn xem thêm cách giải sau:
+ Có:[tex]\frac{\sum{n_{cationKL}}}{n_{H3PO4}}=2,5<3\Rightarrow[/tex] phản ứng vùa đủ tạo hôn hợp muối
+ Bảo toàn khối lượng:[tex]m_{muoi}=m_{H3PO4}+m_{NaOH}-m_{H2O}=36,6g\Rightarrow A[/tex]