Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 11:17:41 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16251Tiêu đề: bài tập về con lắc
Gửi bởi: moths trong 11:17:41 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
hai con lắc  có chiềi dài l1 ,l2 hơn kém nhau 30 cm trong cùng một khoảng thời gian thực hiện được lần lượt là 12 và 8 dao độngt
chiều dài l1 và l2 là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:23:17 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
đầu tiên nhận thấy l càng lớn thì T càng lớn
lại có T =N/ t => N càng lớn thì T  càng lớn
gọi l1 = x
    l2  = x+ 30
thì N1 = 8
N2 = 12
T1/T2 = N1/N2 = căn [x/ ( x+ 30)]= 2/3
=>4/9 = x/( x + 30)
=> x = 24 cm
vậy sẽ là 24 và 54 xm


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 11:27:39 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
[tex]\dfrac{f_1}{f_2}=\dfrac{12}{8}=\dfrac{\sqrt{l_2}}{\sqrt{l_1}} \\ l_2-l_1=30[/tex]
Đến đây chị giải hệ là ra thì phải