Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tsag trong 08:33:43 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16237



Tiêu đề: Bài vật lý hạt nhân
Gửi bởi: tsag trong 08:33:43 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
34/353. Bắn hạt anpha vào hạt nhân N(7 14) tạo ra O(8 17) và p
.Các hạt sinh ra có cùng vận tốc. Cho biết khối lượng hạt nhân xấp xỉ số khối của nó.Tỉ số tốc độ cuat hạt nhân Oxi và anpha là
A.2/9
b.3/4
C.17/81
D.4/21


Tiêu đề: Trả lời: Bài vật lý hạt nhân
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:56:09 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
34/353. Bắn hạt anpha vào hạt nhân N(7 14) tạo ra O(8 17) và p
.Các hạt sinh ra có cùng vận tốc. Cho biết khối lượng hạt nhân xấp xỉ số khối của nó.Tỉ số tốc độ cuat hạt nhân Oxi và anpha là
A.2/9
b.3/4
C.17/81
D.4/21

Em xem bài giải của thầy Thạnh:

Nhờ mọi người giải giúp
36/59. Bắn hạt  anpha vào hạt nhân N( 7 14) đứng yên tạo ra O(8 17) và p. Các hạt sinh ra cùng vận tốc. m hạt nhân xấp xỉ số khối của nó. Tỉ số động năng của Oxi và động năng của hạt anpha
A.2/9
B.3/4
C.17/81
D.1/81



+[tex]\frac{P_p}{P_O}=\frac{m_p}{m_O}=\frac{1}{17} ==> P_O = 17 P_p [/tex]
+ ĐLBTĐL :[tex] P_{\alpha} = P_p + P_O = 18/17.P_O ==> 4.K_{He} = (18^2/17^2).16.K_O[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài vật lý hạt nhân
Gửi bởi: tvhung trong 09:02:46 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
34/353. Bắn hạt anpha vào hạt nhân N(7 14) tạo ra O(8 17) và p
.Các hạt sinh ra có cùng vận tốc. Cho biết khối lượng hạt nhân xấp xỉ số khối của nó.Tỉ số tốc độ cuat hạt nhân Oxi và anpha là
A.2/9
b.3/4
C.17/81
D.4/21


[tex]v_{O}=vp[/tex] => [tex]K_{O}=17Kp[/tex]
Bảo toàn năng lượng: [tex](m\alpha + mN).c^{2} + K_{\alpha }=(mO + mp).c^{2} +K _{O}+ Kp[/tex]
=> [tex]K\alpha = K_{O} + K_{O}/17[/tex]
=> [tex]K\alpha =18K_{O}/17[/tex]
=> [tex]v_{\alpha }/v_{O}=3/\sqrt{2}[/tex]
không bit sao lại k ra đáp án, các thầy xem lại giùm em