Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 10:49:54 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16221Tiêu đề: Sóng ánh sáng
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 10:49:54 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
Nhờ thày cô giải giúp em:
Câu 1: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nếu chiếu vào hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda[/tex]1 = 0,6[tex]\mu[/tex]m thì trên một đoạn
thấy chứa đúng 7 vân sáng (vân trung tâm ở chính giữa, 2 đầu có vân sáng), còn nếu dùng ánh sáng tạp sắc gồm hai thành phần đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda 1[/tex] va [tex]\lambda 2[/tex] = 0,4 [tex]\mu[/tex]m thì trên đoạn đó số khoảng tối (chưa đủ sáng so với vân sáng) đếm được là:
Đ/a: 12
X = 6[tex]\lambda 1[/tex] = 3,6
BCNN([tex]\lambda 1[/tex];[tex]\lambda 2[/tex]) = 1,2 =[tex]\lambda[/tex]
Tiếp theo mình sẽ làm gì hả thầyTiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:00:10 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
Nhờ thày cô giải giúp em:
Câu 1: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nếu chiếu vào hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda[/tex]1 = 0,6[tex]\mu[/tex]m thì trên một đoạn
thấy chứa đúng 7 vân sáng (vân trung tâm ở chính giữa, 2 đầu có vân sáng), còn nếu dùng ánh sáng tạp sắc gồm hai thành phần đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda 1[/tex] va [tex]\lambda 2[/tex] = 0,4 [tex]\mu[/tex]m thì trên đoạn đó số khoảng tối (chưa đủ sáng so với vân sáng) đếm được là:
Đ/a: 12
X = 6[tex]\lambda 1[/tex] = 3,6
BCNN([tex]\lambda 1[/tex];[tex]\lambda 2[/tex]) = 1,2 =[tex]\lambda[/tex]
Tiếp theo mình sẽ làm gì hả thầy
khoảng tối tức là tìm số vân tối của 2 bức xạ, tuy nhiên có TH vân tối trùng vân sáng thì những TH đó thì ta phải loại vân tối ở đó đi vì lúc đó vị trí đó ngẫu nhiên trở thành chỗ sáng. PP làm như sau.
+ 7 vân sáng lambda 1 ==> 6 vân tối
+ MN=6lambda1=k2.lambda2 ==> k2=9 ==> có 10 vân tối.
+ Số vân tối trùng vân sáng là : k1/k2=1,5/1=4,5/3 ==> 4 vân trùng (sáng trùng tối)
==> Tổng số khoảng tối là : 6+10-4=12


Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng
Gửi bởi: havang1895 trong 01:11:42 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
Nhờ thày cô giải giúp em:
Câu 1: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nếu chiếu vào hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda[/tex]1 = 0,6[tex]\mu[/tex]m thì trên một đoạn
thấy chứa đúng 7 vân sáng (vân trung tâm ở chính giữa, 2 đầu có vân sáng), còn nếu dùng ánh sáng tạp sắc gồm hai thành phần đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda 1[/tex] va [tex]\lambda 2[/tex] = 0,4 [tex]\mu[/tex]m thì trên đoạn đó số khoảng tối (chưa đủ sáng so với vân sáng) đếm được là:
Đ/a: 12
X = 6[tex]\lambda 1[/tex] = 3,6
BCNN([tex]\lambda 1[/tex];[tex]\lambda 2[/tex]) = 1,2 =[tex]\lambda[/tex]
Tiếp theo mình sẽ làm gì hả thầyXét nửa MGT có 3 vân lamda1, và 4 vân lam da 2, trong đó có 1 vân trùng --> số vân sáng là 6, tính thêm vân trung tâm là 7. Giữa 7 vân có 6 khoảng thõa mãn yêu cầu --> trên bề rộng đó có 12 khoảng như thế.;