Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tmtd trong 09:02:45 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16211Tiêu đề: Hóa vô cơ khó (5)
Gửi bởi: tmtd trong 09:02:45 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
Hòa tan hoàn toàn 2,81 g hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO bằng 300ml dung dịch H2SO4 0,1M (vừa đủ). Cô cạn dung dịch thu được sau pư đến khối lượng không đổi thì thu được a gam muối khan. Tính a


Tiêu đề: Trả lời: Hóa vô cơ khó (5)
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 08:16:26 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
Vì axit vừa đủ nên [tex]a=m_{muoi}=m_{oxit}+m_{axit}-m_{H_2O}=2,81+98.0,03-18,0,03=5,21[/tex]