Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hocsinhIU trong 12:32:58 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16115Tiêu đề: bài tập giao thoa ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 12:32:58 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng. Lần thứ nhất, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 2 loại bức xạ [tex]\lambda _{1}=0,56\mu m[/tex] và [tex]\lambda _{2} ; 0,67\mu m < \lambda _{2} < 0,74 \mu m[/tex] thì trong khoảng giữa hai vạch sáng gần nhau nhất cùng màu với vạch sáng trung tâm có 6 vân sáng màu đỏ lamđa 2. Lần thứ 2, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 3 loại bức xạ [tex]\lambda _{1}, \lambda _{2}, \lambda _{3} ; \lambda _{3}=\frac{7\lambda _{2}}{12}[/tex], khi đó khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân trugn tâm còn có bao nhiêu vạch sáng đơn sắc khác
Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: superburglar trong 12:48:29 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
Trong thí nghiệm 1: trong khoảng giữa vân trung tâm đến vân trùng có 7 khoảng lamda2[tex]\Rightarrow 7\lambda 2=k\lambda 1\Rightarrow k=8[/tex]==>[tex]\lambda 3=0,4\mu m[/tex]
bạn làm bt(lập tỉ số từng cặp rồi lấy BSCNN của mẫu số các tỉ số đó==>số vân [tex]n1,n2,n3,n12,n23,n13\Rightarrow n_{donsac}=n1+n2+n3-2(n12+n23+n31)+6[/tex]Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 01:13:09 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
bài này mình thắc mắc đáp án
mình tính ra k=9 và lamđa 2 = 0,72 mà bạn


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: superburglar trong 04:45:46 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
bài này mình thắc mắc đáp án
mình tính ra k=9 và lamđa 2 = 0,72 mà bạn
sr.bạn.k=9 mới đung.mình bấm nhầm.làm tương tự trên được đáp án là 21 vân nhé!


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: ngochocly trong 05:06:03 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
[tex]\lambda _{1}=0,56[/tex]
[tex]\lambda _{2}=0,72[/tex]
[tex]\frac{k_{1}}{k_{2}}=9/7[/tex]
[tex]\frac{k_{2}}{k_{3}}=7/12[/tex]
 => vân trùng thứ 2: k1=9, k2=7, k3=12
Không có 2 vân nào trùng nhau
=> có 11+6+8=25 vân đơn sắcTiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: photon01 trong 05:12:06 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng. Lần thứ nhất, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 2 loại bức xạ [tex]\lambda _{1}=0,56\mu m[/tex] và [tex]\lambda _{2} ; 0,67\mu m < \lambda _{2} < 0,74 \mu m[/tex] thì trong khoảng giữa hai vạch sáng gần nhau nhất cùng màu với vạch sáng trung tâm có 6 vân sáng màu đỏ lamđa 2. Lần thứ 2, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 3 loại bức xạ [tex]\lambda _{1}, \lambda _{2}, \lambda _{3} ; \lambda _{3}=\frac{7\lambda _{2}}{12}[/tex], khi đó khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân trugn tâm còn có bao nhiêu vạch sáng đơn sắc khác

Khi dùng hai bức xạ [tex]\lambda _{1};\lambda _{2}[/tex] thì tại vị trí 2 vân trùng nhau ta có: [tex]k_{1}\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2}\rightarrow \lambda _{2}=\frac{k_{1}}{k_{2}}\lambda _{1}[/tex](1)
Vì giữa hai vân cùng màu với vân trung tâm có 6 vân sáng của lam đa 2 vậy vân trùng gần vân trung tâm nhất ứng với vân thứ 7 của lam đa 2. Cho (1) vào khoảng:[tex]0,67\mu m<\frac{k_{1}0,56}{7}<0,74\mu m\rightarrow k_{1}=9\rightarrow \lambda _{2}=0,72\mu m[/tex]
Khi dùng ba bức xạ thì:[tex]\lambda _{3}=\frac{7.0,72}{12}=0,42\mu m[/tex]
Tại vị trí 3 vân trùng nhau gần vân trung tâm nhất ta có:[tex]k_{1}\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2}=k_{3}\lambda _{3}\Rightarrow \begin{cases} \frac{k_{1}}{k_{2}}=\frac{\lambda _{2}}{\lambda _{1}}=\frac{7}{9}=\frac{14}{18}=\frac{21}{27} \\ \frac{k_{1}}{k_{3}}=\frac{\lambda _{3}}{\lambda _{1}}=\frac{3}{4}=\frac{6}{8}=\frac{9}{12}=\frac{12}{16}=\frac{15}{20}=\frac{18}{24}=\frac{21}{28} \end{cases}[/tex]
Ta có:[tex]\frac{k_{2}}{k_{3}}=\frac{\lambda _{3}}{\lambda _{2}}=\frac{7}{12}=\frac{14}{24}=\frac{21}{28}[/tex]
Vậy số vân sáng đơn sắc quan sát được:
 [tex]N=(k_{1}-1-2-6)+(k_{2}-1-2-2)+(k_{3}-1-6-2)=21-1-2-6+27-1-2-2+28-1-6-2=53[/tex]Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: ngochocly trong 05:18:31 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng. Lần thứ nhất, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 2 loại bức xạ [tex]\lambda _{1}=0,56\mu m[/tex] và [tex]\lambda _{2} ; 0,67\mu m < \lambda _{2} < 0,74 \mu m[/tex] thì trong khoảng giữa hai vạch sáng gần nhau nhất cùng màu với vạch sáng trung tâm có 6 vân sáng màu đỏ lamđa 2. Lần thứ 2, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 3 loại bức xạ [tex]\lambda _{1}, \lambda _{2}, \lambda _{3} ; \lambda _{3}=\frac{7\lambda _{2}}{12}[/tex], khi đó khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân trugn tâm còn có bao nhiêu vạch sáng đơn sắc khác

Khi dùng hai bức xạ [tex]\lambda _{1};\lambda _{2}[/tex] thì tại vị trí 2 vân trùng nhau ta có: [tex]k_{1}\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2}\rightarrow \lambda _{2}=\frac{k_{1}}{k_{2}}\lambda _{1}[/tex](1)
Vì giữa hai vân cùng màu với vân trung tâm có 6 vân sáng của lam đa 2 vậy vân trùng gần vân trung tâm nhất ứng với vân thứ 7 của lam đa 2. Cho (1) vào khoảng:[tex]0,67\mu m<\frac{k_{1}0,56}{7}<0,74\mu m\rightarrow k_{1}=9\rightarrow \lambda _{2}=0,72\mu m[/tex]
Khi dùng ba bức xạ thì:[tex]\lambda _{3}=\frac{7.0,72}{12}=0,42\mu m[/tex]
Tại vị trí 3 vân trùng nhau gần vân trung tâm nhất ta có:[tex]k_{1}\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2}=k_{3}\lambda _{3}\Rightarrow \begin{cases} \frac{k_{1}}{k_{2}}=\frac{\lambda _{2}}{\lambda _{1}}=\frac{7}{9}=\frac{14}{18}=\frac{21}{27} \\ \frac{k_{1}}{k_{3}}=\frac{\lambda _{3}}{\lambda _{1}}=\frac{3}{4}=\frac{6}{8}=\frac{9}{12}=\frac{12}{16}=\frac{15}{20}=\frac{18}{24}=\frac{21}{28} \end{cases}[/tex]
Ta có:[tex]\frac{k_{2}}{k_{3}}=\frac{\lambda _{3}}{\lambda _{2}}=\frac{7}{12}=\frac{14}{24}=\frac{21}{28}[/tex]
Vậy số vân sáng đơn sắc quan sát được:
 [tex]N=(k_{1}-1-2-6)+(k_{2}-1-2-2)+(k_{3}-1-6-2)=21-1-2-6+27-1-2-2+28-1-6-2=53[/tex]

Thầy ơi, tại k1=9, k2=7, k3=12 thì đã có các vân trùng nhau rồi mà!
Vì k1.lamda1=k2.lamda2=k3.lamda3


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: superburglar trong 05:31:31 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng. Lần thứ nhất, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 2 loại bức xạ [tex]\lambda _{1}=0,56\mu m[/tex] và [tex]\lambda _{2} ; 0,67\mu m < \lambda _{2} < 0,74 \mu m[/tex] thì trong khoảng giữa hai vạch sáng gần nhau nhất cùng màu với vạch sáng trung tâm có 6 vân sáng màu đỏ lamđa 2. Lần thứ 2, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 3 loại bức xạ [tex]\lambda _{1}, \lambda _{2}, \lambda _{3} ; \lambda _{3}=\frac{7\lambda _{2}}{12}[/tex], khi đó khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân trugn tâm còn có bao nhiêu vạch sáng đơn sắc khác

Khi dùng hai bức xạ [tex]\lambda _{1};\lambda _{2}[/tex] thì tại vị trí 2 vân trùng nhau ta có: [tex]k_{1}\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2}\rightarrow \lambda _{2}=\frac{k_{1}}{k_{2}}\lambda _{1}[/tex](1)
Vì giữa hai vân cùng màu với vân trung tâm có 6 vân sáng của lam đa 2 vậy vân trùng gần vân trung tâm nhất ứng với vân thứ 7 của lam đa 2. Cho (1) vào khoảng:[tex]0,67\mu m<\frac{k_{1}0,56}{7}<0,74\mu m\rightarrow k_{1}=9\rightarrow \lambda _{2}=0,72\mu m[/tex]
Khi dùng ba bức xạ thì:[tex]\lambda _{3}=\frac{7.0,72}{12}=0,42\mu m[/tex]
Tại vị trí 3 vân trùng nhau gần vân trung tâm nhất ta có:[tex]k_{1}\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2}=k_{3}\lambda _{3}\Rightarrow \begin{cases} \frac{k_{1}}{k_{2}}=\frac{\lambda _{2}}{\lambda _{1}}=\frac{7}{9}=\frac{14}{18}=\frac{21}{27} \\ \frac{k_{1}}{k_{3}}=\frac{\lambda _{3}}{\lambda _{1}}=\frac{3}{4}=\frac{6}{8}=\frac{9}{12}=\frac{12}{16}=\frac{15}{20}=\frac{18}{24}=\frac{21}{28} \end{cases}[/tex]
Ta có:[tex]\frac{k_{2}}{k_{3}}=\frac{\lambda _{3}}{\lambda _{2}}=\frac{7}{12}=\frac{14}{24}=\frac{21}{28}[/tex]
Vậy số vân sáng đơn sắc quan sát được:
 [tex]N=(k_{1}-1-2-6)+(k_{2}-1-2-2)+(k_{3}-1-6-2)=21-1-2-6+27-1-2-2+28-1-6-2=53[/tex]


bài thầy nhầm chỗ [tex]\frac{\lambda 2}{\lambda 1}=\frac{9}{7}[/tex] :D


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: Lưu Hoàng Thông trong 05:35:06 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
[tex]\lambda 1[/tex]:0,56
[tex]\lambda 2[/tex]:0,72
[tex]\lambda 3[/tex]:0,42
tính được itrung=9i1=7i2=12i3
itrung=i12=i23=3.i13
-> số vân đơn sắc quan sát được là :  10+8+13-2.3-2=23 vạch


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: photon01 trong 05:52:20 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng. Lần thứ nhất, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 2 loại bức xạ [tex]\lambda _{1}=0,56\mu m[/tex] và [tex]\lambda _{2} ; 0,67\mu m < \lambda _{2} < 0,74 \mu m[/tex] thì trong khoảng giữa hai vạch sáng gần nhau nhất cùng màu với vạch sáng trung tâm có 6 vân sáng màu đỏ lamđa 2. Lần thứ 2, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 3 loại bức xạ [tex]\lambda _{1}, \lambda _{2}, \lambda _{3} ; \lambda _{3}=\frac{7\lambda _{2}}{12}[/tex], khi đó khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân trugn tâm còn có bao nhiêu vạch sáng đơn sắc khác

Khi dùng hai bức xạ [tex]\lambda _{1};\lambda _{2}[/tex] thì tại vị trí 2 vân trùng nhau ta có: [tex]k_{1}\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2}\rightarrow \lambda _{2}=\frac{k_{1}}{k_{2}}\lambda _{1}[/tex](1)
Vì giữa hai vân cùng màu với vân trung tâm có 6 vân sáng của lam đa 2 vậy vân trùng gần vân trung tâm nhất ứng với vân thứ 7 của lam đa 2. Cho (1) vào khoảng:[tex]0,67\mu m<\frac{k_{1}0,56}{7}<0,74\mu m\rightarrow k_{1}=9\rightarrow \lambda _{2}=0,72\mu m[/tex]
Khi dùng ba bức xạ thì:[tex]\lambda _{3}=\frac{7.0,72}{12}=0,42\mu m[/tex]
Tại vị trí 3 vân trùng nhau gần vân trung tâm nhất ta có:[tex]k_{1}\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2}=k_{3}\lambda _{3}\Rightarrow \begin{cases} \frac{k_{1}}{k_{2}}=\frac{\lambda _{2}}{\lambda _{1}}=\frac{9}{7} \\ \frac{k_{1}}{k_{3}}=\frac{\lambda _{3}}{\lambda _{1}}=\frac{3}{4}=\frac{6}{8}=\frac{9}{12} \end{cases}[/tex]
Ta có:[tex]\frac{k_{2}}{k_{3}}=\frac{\lambda _{3}}{\lambda _{2}}=\frac{7}{12}[/tex]
Vậy số vân sáng đơn sắc quan sát được:
 [tex]N=(k_{1}-1-2)+(k_{2}-1)+(k_{3}-1-2)=9-1-2+7-1+12-1-2=21[/tex]

Sai phải tự sửa để làm gương  :D


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: ngochocly trong 06:21:53 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
[tex]\lambda _{1}=0,56[/tex]
[tex]\lambda _{2}=0,72[/tex]
[tex]\frac{k_{1}}{k_{2}}=9/7[/tex]
[tex]\frac{k_{2}}{k_{3}}=7/12[/tex]
 => vân trùng thứ 2: k1=9, k2=7, k3=12
Không có 2 vân nào trùng nhau
=> có 11+6+8=25 vân đơn sắc

Hi..em cũng sửa sai!
Phải trừ vân 1 trùng 3 nữa! Quên mất 2 đứa này!
[tex]\frac{k_{1}}{k_{3}}=3/4=9/12[/tex]
=> số vân đơn sắc: 11-2+6+8-2=21