Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 10:23:23 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16109Tiêu đề: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: moths trong 10:23:23 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 18 đặt hiện điện thế xoay chiều u=120[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100[tex]\pi t+\frac{\pi }{3}[/tex]) vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây thuần cảm L,một diện trở R và một tụ điện C=[tex]\frac{10^{-4}}{\pi }[/tex] mắc nối tiếp.Biết hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn dây L và trên tụ điện C bằng nhau và bằng một nữa trên điện trở R .Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó bằng bao nhiêu
Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:58:24 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 18 đặt hiện điện thế xoay chiều u=120[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100[tex]\pi t+\frac{\pi }{3}[/tex]) vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây thuần cảm L,một diện trở R và một tụ điện C=[tex]\frac{10^{-4}}{\pi }[/tex] mắc nối tiếp.Biết hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn dây L và trên tụ điện C bằng nhau và bằng một nữa trên điện trở R .Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó bằng bao nhiêu

Theo đề UL = Uc = UR/2 => cộng hưởng và R = 2Zc = 200 ôm => Pmax = U^2 /R = 72W.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: watermelontree trong 11:00:54 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
Tính được ZC=100 om
Hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn dây L và trên tụ điện C bằng nhau nên xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Ta được
[tex]P=\frac{U^2}{R}[/tex]
Hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ điện C bằng  một nữa trên điện trở R. Nên R=2.ZC =200 om.
Vậy tính được công suất P.