Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: biminh621 trong 08:29:40 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16106Tiêu đề: Điện xoay chiều
Gửi bởi: biminh621 trong 08:29:40 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
Đặt [tex]u=220\sqrt{2}cos100\pi t[/tex] vào hai đầu mạch điện ghép nối tiếp gồm R = 100 ôm, [tex]C=\frac{10^{-4}}{\pi }(F)[/tex] và L thay đổi đc. điều chỉnh L = Lo để điện áp hiệu dụng hai đầu L đạt giá trị cực đại, kết luận nào sau đây là sai
A. nếu giảm L từ giá trị Lo thì sẽ tồn tại hai giá trị khác nhau của L ứng với một giá trị của điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở
B. dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế
C. Tăng L từ giá trị Lo thì sẽ tồn tại hai giá trị khác nhau của L ứng với một giá trị của hệ số công suất
D. Nếu giảm dần L từ giá trị Lo thì mạch có thề xảy ra cộng hưởng điện

Mong mọi người giải giúp----------thank------------------


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 12:38:55 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
Đặt [tex]u=220\sqrt{2}cos100\pi t[/tex] vào hai đầu mạch điện ghép nối tiếp gồm R = 100 ôm, [tex]C=\frac{10^{-4}}{\pi }(F)[/tex] và L thay đổi đc. điều chỉnh L = Lo để điện áp hiệu dụng hai đầu L đạt giá trị cực đại, kết luận nào sau đây là sai
A. nếu giảm L từ giá trị Lo thì sẽ tồn tại hai giá trị khác nhau của L ứng với một giá trị của điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở
B. dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế
C. Tăng L từ giá trị Lo thì sẽ tồn tại hai giá trị khác nhau của L ứng với một giá trị của hệ số công suất
D. Nếu giảm dần L từ giá trị Lo thì mạch có thề xảy ra cộng hưởng điện
Mong mọi người giải giúp----------thank------------------
Khi L = Lo thì [tex]Z_{Lo}=200\Omega[/tex] suy ra B, D đúng!
Ở 2 đáp án A,C vì tồn tại 2 giá trị của L để tổng trở bằng nhau nên:[tex]Z_{c}=\frac{Z_{L1}+Z_{L2}}{2}[/tex] (1)
Ta dễ dàng thấy C sai vì không tồn tại 2 nghiệm Zl >= 200 thõa mãn (1)


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều
Gửi bởi: superburglar trong 08:53:18 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
Đặt [tex]u=220\sqrt{2}cos100\pi t[/tex] vào hai đầu mạch điện ghép nối tiếp gồm R = 100 ôm, [tex]C=\frac{10^{-4}}{\pi }(F)[/tex] và L thay đổi đc. điều chỉnh L = Lo để điện áp hiệu dụng hai đầu L đạt giá trị cực đại, kết luận nào sau đây là sai
A. nếu giảm L từ giá trị Lo thì sẽ tồn tại hai giá trị khác nhau của L ứng với một giá trị của điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở
B. dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế
C. Tăng L từ giá trị Lo thì sẽ tồn tại hai giá trị khác nhau của L ứng với một giá trị của hệ số công suất
D. Nếu giảm dần L từ giá trị Lo thì mạch có thề xảy ra cộng hưởng điện
Mong mọi người giải giúp----------thank------------------
Khi L = Lo thì [tex]Z_{Lo}=200\Omega[/tex] suy ra B, D đúng!
Ở 2 đáp án A,C vì tồn tại 2 giá trị của L để tổng trở bằng nhau nên:[tex]Z_{c}=\frac{Z_{L1}+Z_{L2}}{2}[/tex] (1)
Ta dễ dàng thấy C sai vì không tồn tại 2 nghiệm Zl >= 200 thõa mãn (1)
theo em câu A cũng sai vì Zl=<200 thì cũng không tồn tại 2 nghiệm thỏa mãn đẳng thức (1).


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 05:20:18 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2013
Đặt [tex]u=220\sqrt{2}cos100\pi t[/tex] vào hai đầu mạch điện ghép nối tiếp gồm R = 100 ôm, [tex]C=\frac{10^{-4}}{\pi }(F)[/tex] và L thay đổi đc. điều chỉnh L = Lo để điện áp hiệu dụng hai đầu L đạt giá trị cực đại, kết luận nào sau đây là sai
A. nếu giảm L từ giá trị Lo thì sẽ tồn tại hai giá trị khác nhau của L ứng với một giá trị của điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở
B. dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế
C. Tăng L từ giá trị Lo thì sẽ tồn tại hai giá trị khác nhau của L ứng với một giá trị của hệ số công suất
D. Nếu giảm dần L từ giá trị Lo thì mạch có thề xảy ra cộng hưởng điện
Mong mọi người giải giúp----------thank------------------
Khi L = Lo thì [tex]Z_{Lo}=200\Omega[/tex] suy ra B, D đúng!
Ở 2 đáp án A,C vì tồn tại 2 giá trị của L để tổng trở bằng nhau nên:[tex]Z_{c}=\frac{Z_{L1}+Z_{L2}}{2}[/tex] (1)
Ta dễ dàng thấy C sai vì không tồn tại 2 nghiệm Zl >= 200 thõa mãn (1)
theo em câu A cũng sai vì Zl=<200 thì cũng không tồn tại 2 nghiệm thỏa mãn đẳng thức (1).
Vì Zc = 100 và Zc tuân theo (1) thì câu A không thể sai được!