Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 09:26:39 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16090Tiêu đề: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: moths trong 09:26:39 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp
câu 17 cho đoạn mạch xoay chiều gồm hai phần tử X và Y mắc nối tiếp X hoặc Y là một trong ba yếu tố R,L,C.Cho biết dòng điện trong mạch trễ pha [tex]\frac{\pi }{3}[/tex] với hiệu điện thế.X và Y có thể có giá trị và quan hệ trị số giữa chúng
a.X là cuộn cảm,Y là điện trở R,R=ZL[tex]\sqrt{3}[/tex]
b.X là tụ điện,Y là điện trở R,R=ZC[tex]\sqrt{3}[/tex]
c.X là điện trở R,Y là cuộn dây thuần cảm,[tex]Z_{L}=R\sqrt{3}[/tex]
d.X là tụ điện,Y là cuộn dây thuần cảm [tex]Z_{C}=R\sqrt{3}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:36:06 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
dòng điện trễ hơn hđt => có R và cuộn cảm
loại b và d
xét a
lúc này tan phi = ZL/ R = 1/ căn 3 => phi = 30 độ => k thỏa mãn giả thiết
xét c
tan phi = căn 3 => phi = 60 độ => thỏa mãn
đáp án C