Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 08:43:24 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16087Tiêu đề: bài tập về sóng
Gửi bởi: moths trong 08:43:24 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 16 hai nguồn kết hợp S1 ,S2 cách nhau 11 cm,đều dao động theo phương trình u=acos(20[tex]\pi[/tex]t) mm,trên mặt nước .biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước 0,4m/s ,biên độ sóng không đổi khi truyền đi.Hỏi điểm gần nhất dao động ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của S1S2 cách nguồn S1 bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: photon01 trong 07:49:36 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 16 hai nguồn kết hợp S1 ,S2 cách nhau 11 cm,đều dao động theo phương trình u=acos(20[tex]\pi[/tex]t) mm,trên mặt nước .biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước 0,4m/s ,biên độ sóng không đổi khi truyền đi.Hỏi điểm gần nhất dao động ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của S1S2 cách nguồn S1 bao nhiêu
Bước sóng của sóng cơ là:[tex]\lambda =v.\frac{\omega }{2\pi }[/tex]
Gọi d là khoảng cách từ điểm gần nhất dao động ngược pha với hai nguồn trên đường trung trực đến S1
Ta có:[tex]d=\left(2k+1 \right)\frac{\lambda }{2}\geq \frac{S_{1}S_{2}}{2}[/tex]
Tìm giá trị nguyên nhỏ nhất của k sau đó tính d nhé!


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: superburglar trong 10:29:22 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 16 hai nguồn kết hợp S1 ,S2 cách nhau 11 cm,đều dao động theo phương trình u=acos(20[tex]\pi[/tex]t) mm,trên mặt nước .biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước 0,4m/s ,biên độ sóng không đổi khi truyền đi.Hỏi điểm gần nhất dao động ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của S1S2 cách nguồn S1 bao nhiêu
Bạn viết phương trình sóng tại trung trực của AB thấy pha của các điểm này là [tex]\frac{2\Pi d}{\lambda }[/tex]
do ngược pha với nguồn nên: [tex]\frac{2pid}{\lambda }=\Pi +k2\Pi \Rightarrow d=(k+1/2)\lambda[/tex]
Mà [tex]d\geq AH=\frac{AB}{2}\Rightarrow (k+1/2)\lambda \geq \frac{AB}{2}\Rightarrow k\geq 0,875\Rightarrow k=1(k\in Z)\Rightarrow d=6[/tex]