Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: renpify trong 08:47:57 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16038Tiêu đề: bài tập hóa học cần giúp đỡ
Gửi bởi: renpify trong 08:47:57 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
1. nhiệt phân hoàn toàn 12,95g 1 muối hidro cacbonat của kim loại R ( có bóa trị k đổi trong các hợp chất) đc chất rắn X, hỗn hợp khí và hơi Y. Dẫn từ từ Y vào hết bình đựng dd chứa 0,07 mol ca(oh)2 thấy khối lượng bình tăng 5,7g, đồng thời có 4g kết tủa. cho toàn bộ X vào 100ml dd h2so4 0,2M (d=1,2g/ml) đc dd Z. nồng độ % của dd Z là
a.4,02
b.4,17
c.0,7
d.16,9

2. cho x gam fe hòa tan vào dd HCl, sau khi cô cạn dd thu đc 2,465g chất rắn. nếu cho x gam fe và y gam Zn vào lượng dd Hcl như trên thu đc 8,965g chất rắn và 0,336l H2. giá trị của x và y là
a. 5,6 và 3,25
b, 0,56 và 6,5
c. 1,4 và 6,5
d.7,06 và 0,84Tiêu đề: Trả lời: bài tập hóa học cần giúp đỡ
Gửi bởi: superburglar trong 01:44:58 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
Lần sau bạn nên kiểm tra lại đề trước khi post nhé không mất nhiều thời gian của mọi người lắm.sửa 5,7-->5,3g
câu 1:HD: Gọi [tex]R(HCO_{3})n[/tex]
dễ dàng tính được số mol:[tex]\sum{n_{CO2}}=n_{kettua}+2(n_{Ca2+}-n_{kettua})=0,1 mol==>n_{H2O}=0,05=\frac{n_{CO2}}{2}\Rightarrow[/tex] cho n=1,n=2 thấy n=2 thì R=137==>Ba (nếu làm trắc nghiệm bạn thấy nCO2=2nH2O==>n=2==>Ba).đến đây làm bình thường......
câu 2:vì lượng HCl không đỏi nên
TN1: [tex]n_{FeCl_{2}}=n_{H_{2}}=0,015mol\Rightarrow n_{Fe_{du}}=\frac{2,465-0,015*127}{56}=0,01mol\Rightarrow \sum{n_{Fe}}=0,025mol\Rightarrow x=1,4g[/tex].
Từ đó ở TN2 bảo toàn khối lượng==>y=6,5g