Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhaibendtb trong 08:35:44 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16035Tiêu đề: Bài tập tính công suất cần giúp đỡ
Gửi bởi: nhaibendtb trong 08:35:44 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
1 mạch dao động gồm 1 cuộn cảm có điện trở thuần 0,5[tex]\Omega[/tex],độ tự cảm 275[tex]\mu[/tex]H và 1 tụ điện có điện dung 4200pF.Hỏi phải cung cấp cho mạch 1 công suất là bao nhiêu để duy trì dao động của nó với hiệu điện thế cực đại trên tụ là 6V?
A.2,75.[tex]10^{-6}[/tex]W
B.137.[tex]10^{-6}[/tex]W
C.513.[tex]10^{-6}[/tex]W
D.137.[tex]10^{-3}[/tex]W


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập tính công suất cần giúp đỡ
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:11:34 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
1 mạch dao động gồm 1 cuộn cảm có điện trở thuần 0,5[tex]\Omega[/tex],độ tự cảm 275[tex]\mu[/tex]H và 1 tụ điện có điện dung 4200pF.Hỏi phải cung cấp cho mạch 1 công suất là bao nhiêu để duy trì dao động của nó với hiệu điện thế cực đại trên tụ là 6V?
A.2,75.[tex]10^{-6}[/tex]W
B.137.[tex]10^{-6}[/tex]W
C.513.[tex]10^{-6}[/tex]W
D.137.[tex]10^{-3}[/tex]W

Dao động điện tự do trong mạch cũng là dòng xoay chiều với trường hợp cộng hưởng điện .

Ta có : [tex]I_{0} = \frac{U_{0C}}{Z_{C}} = U_{0C} C\omega = U_{0C} \sqrt{\frac{C}{L}}[/tex]

Để duy trì dao động thì công suất cung cấp cho mạch đúng bằng công suất tỏa nhiệt của mạch :

 [tex]P = \frac{R I_{0}^{2}}{2} = R U_{0C}^{2} \frac{C}{2L}[/tex]