Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tsag trong 07:16:37 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16012Tiêu đề: Bài sóng ánh sáng khó
Gửi bởi: tsag trong 07:16:37 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
 Nhờ mọi người giải giúp
1Trong thí nghiệm về giao thoa sóng ánh sáng, có 3 ánh sáng đơn sắc lamda1=0,42.10^-6(m), lamda2=0,56.10^-6(m), và lamda3 với lamda3>lamda2..Trên màn trong khoảng giữa vân sáng trung tâm tới vân sáng  tiếp theo  cùng màu với vân trung tâm ,ta thấy có 2 vạch sáng là sự trùng nhau giữa lamda1 và lamda2 , 3 vạch sáng là sự trùng nhau của lamda1 và lamda3.Tìm lamda3


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng ánh sáng khó
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:38:10 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
1Trong thí nghiệm về giao thoa sóng ánh sáng, có 3 ánh sáng đơn sắc lamda1=0,42.10^-6(m), lamda2=0,56.10^-6(m), và lamda3 với lamda3>lamda2..Trên màn trong khoảng giữa vân sáng trung tâm tới vân sáng  tiếp theo  cùng màu với vân trung tâm ,ta thấy có 2 vạch sáng là sự trùng nhau giữa lamda1 và lamda2 , 3 vạch sáng là sự trùng nhau của lamda1 và lamda3.Tìm lamda3


Ta có : [tex]\frac{i_{1}}{i_{2}} = \frac{\lambda _{1}}{\lambda _{2}} = \frac{3}{4}[/tex] [tex]\Rightarrow 4i_{1} = 3i_{2}[/tex]

Để trên  màn trong khoảng giữa vân sáng trung tâm tới vân sáng  tiếp theo  cùng màu với vân trung tâm ,ta thấy có 2 vạch sáng là sự trùng nhau giữa lamda1 và lamda2 , ta phải có : [tex]i_{t} = 12i_{1} = 9i_{2}[/tex]

Do trong khoảng này có 3 vạch sáng là sự trùng nhau của lamda1 và lamda3 nên [tex]i_{t} = 3i_{1} = ki_{3}[/tex]

Vậy : [tex]\lambda _{3} = \frac{3\lambda _{1}}{k}[/tex]

Đặt điều kiện : [tex]0,76\mu m \geq \lambda _{3} > \lambda _{2}[/tex]

Ta thu được [tex]1,66 < k < 2,25 \Rightarrow k = 2[/tex]

Nghĩa là [tex]\lambda _{3} = \frac{3\lambda _{1}}{2} = 0,63 \mu m[/tex]