Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 12:49:38 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15997Tiêu đề: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: moths trong 12:49:38 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
2/43 cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ,trong đó A là ampe kế nhiệt ,điện trở R0=100[tex]\Omega[/tex],X là một hộp kín chứa hai trong ba phần tử (cuộn dây thuần cảm L,tụ điện C,điện trở thuần R) mắc nối tiếp,bỏ qua diện trở của ampe kế,khóa K và dây nối.Đặt vào hai đầu M và N của mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng có giá trị không đổi và có biểu thức uMN=200[tex]\sqrt{2}[/tex]sin[tex]\pi ft[/tex] (V)
a)với f=50Hz thì khóa K đóng,ampe kế chỉ 1A.Tính điện dung C0 của tụ điện
b)khi khóa K ngắt thay đổi tần số thì thấy đúng khi f=50Hz ampe kế chỉ giá trị cực đại và hiệu điện thế giữa hai đầu hộp kín X lệch pha [tex]\frac{\pi }{2}[/tex] so với hiệu diện thế giữa hai điểm M và D.Hỏi hộp X chứa những phần tử nào.Tính các giá trị của chúng

Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: ngochocly trong 08:19:49 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
câu a.
I=1A, U=200V
 [tex]Z_{MD}=U/I=\sqrt{{R_{0}^2}+Z_{co}^2}[/tex]
=>Zco=>Co
Câu b.
Ampe kế chỉ cực đại => cộng hưởng=> hộp X có L và ZL=Zco=>L
uMD lệch pha Pi/2 uX =>Hộp X có R ( bạn vẽ hình ra thì dễ thấy hơn)
tan(phi MD).tan(phiX)=-1
<=>[tex]\frac{-Zco}{R}.\frac{Z_{L}}{Ro}=-1[/tex]
=> R