Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhaibendtb trong 08:44:52 AM Ngày 07 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15945Tiêu đề: Bài tập con lắc cần giúp đỡ
Gửi bởi: nhaibendtb trong 08:44:52 AM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
Treo con lắc đơn dài l=[tex]\frac{g}{40}[/tex](m) trong toa xe chuyển động nhanh dần đều trên mặt phẳng nghiêng góc [tex]\alpha[/tex]=[tex]30^{0}[/tex] so với mặt phẳng ngang với gia tốc a=[tex]\frac{3g}{4}[/tex].Tính chu kì dao động của con lắc?
A.0,984s
B.1,121s
C.0,86s
D.1,046s


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập con lắc cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:29:39 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2013
Treo con lắc đơn dài l=[tex]\frac{g}{40}[/tex](m) trong toa xe chuyển động nhanh dần đều trên mặt phẳng nghiêng góc [tex]\alpha[/tex]=[tex]30^{0}[/tex] so với mặt phẳng ngang với gia tốc a=[tex]\frac{3g}{4}[/tex].Tính chu kì dao động của con lắc?
A.0,984s
B.1,121s
C.0,86s
D.1,046s

Công thức thì chứng minh hơi dài.

Khi gia tốc a hướng lên trên mặt phẳng nghiêng:

Góc lệch dây treo so với phương thẳng đứng được tính: [tex]tan\beta =\frac{acos\alpha }{g+asin\alpha }[/tex]

Lúc này : [tex]g'=\frac{acos\alpha }{sin\beta }=>T'[/tex]

Khi gia tốc a hướng xuống dưới trên mặt phẳng nghiêng:

Góc lệch dây treo so với phương thẳng đứng được tính: [tex]tan\beta =\frac{acos\alpha }{g-asin\alpha }[/tex]

Lúc này : [tex]g'=\frac{acos\alpha }{sin\beta }=>T'[/tex]