Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tsag trong 06:58:51 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15847Tiêu đề: Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: tsag trong 06:58:51 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
22/57Hai nguồn sóng kết hợp  A B  cách nhau 20cm với uA=(4cos 100pi t)    , uB=4(cos 100pi t + pi/3) (mm) . Dao động của phần tử vật chất M cách A B lần lượt là 11cm và 24 cm có biên độ cực đại.Biết M và đường trung trực còn hai dãy cực đại khác.Tìm tốc độ truyền sóng
A.300cm/s
B.400cm/s
C.250cm/s
D.600cm/s


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: thaiha7390 trong 08:29:40 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
M nằm trên đường cực đại nên [tex]d_{2}-d_{2}=(k+1/6)\lambda[/tex]
giữa M và đường trung trực AB còn hai dãy cực đại khác nên M ứng với cực đại có K=2
Từ đó: [tex]MB-MA=13\lambda /6[/tex]
Từ đó bạn tính được: lamda=6 cm.
Vậy v=600 cm/s


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:41:13 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
22/57Hai nguồn sóng kết hợp  A B  cách nhau 20cm với uA=(4cos 100pi t)    , uB=4(cos 100pi t + pi/3) (mm) . Dao động của phần tử vật chất M cách A B lần lượt là 11cm và 24 cm có biên độ cực đại.Biết M và đường trung trực còn hai dãy cực đại khác.Tìm tốc độ truyền sóng
A.300cm/s
B.400cm/s
C.250cm/s
D.600cm/s
lamda =6cm thì v=300cm/s bạn nhé


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: thaiha7390 trong 09:20:03 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
Uh, anh tính nhầm. hehe