Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: httt195 trong 11:29:44 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15780Tiêu đề: kim loại
Gửi bởi: httt195 trong 11:29:44 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2013
1. Chia 16g hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M (hóa trị n) thành hai phần bằng nhau.
- Phần 1: hòa tan hết trong dd H2SO4 loãng dư thu được 4,48 lit khí (đktc)
- Phần 2: hòa tan hết trong dd H2SO4 đặc nóng dư thu được 5,6 lit khí (đktc)
Xác định kim loại M và % khối lượng mỗi chất trong X.
2. Cho 5,4g kim loại R tan hoàn toàn trong H2SO4 đặc nóng, p.ư kết thúc thu được 6,72 lit SO2 (sản  phẩm khử duy nhất). Tìm kim loại R và tính khối lượng muối tạo thành sau p.ư
3. Một hh gồm Zn và một kim loại hóa trị II. Cho 32,05g hh này tác dụng với dd H2SO4 loãng dư thu được 4,48 lit khí sinh ra (đktc) và một phần không tan. Phần không tan cho tác dụng với H2SO4 đặc, thì thu được 6,72 lit khí (đktc).
a) Viết tất cả các p.ư có thể xảy ra
b) Xác định kim loại chưa biết
c) Tính %m các kim loại trong hh
Các thầy cô giúp em với,em cảm ơn nhiều


Tiêu đề: Trả lời: kim loại
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 12:18:20 AM Ngày 02 Tháng Năm, 2013
Bài 1
Xét nửa hỗn hợp. Gọi số mol Fe và M là a và b
Ta có 2a+nb=0,2.2=0,4
3a+nb=0,25.2=0,5
Tính ra a=0,1, nb=0,2
[tex]M_M=\dfrac{8-0,1.56n}{0,2}=12n[/tex]
Biện luận tìm ra M là Mg

Bài 2
Kim loại R hóa trị n số mol a
Bảo toàn e có [tex]0,3.2=an \rightarrow a=\dfrac{0,6}{n}[/tex]
[tex]M_R=\dfrac{5,4n}{0,6}=9n[/tex]
Biện luân với n=1,2,3 tìm ra R là Al

Bài 3
Phần không tan là kim loại cần tìm R
[tex]n_{H_2}=0,2 \rightarrow n_{Zn}=0,2 \rightarrow m_R=19,05 \\ n_R=\dfrac{0,3.2}{n} \\ \rightarrow M_R=\dfrac{19,05n}{0,6}=31,75n[/tex]
Sai chỗ nào không nhỉ ? K ra R


Tiêu đề: Trả lời: kim loại
Gửi bởi: uchiha_it@chi trong 08:28:33 AM Ngày 02 Tháng Năm, 2013
câu 3: R là Cu. M=63,54 nhưng thường làm tròn thanh 64 để tính toán