Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: nguyenmax trong 01:21:27 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15737Tiêu đề: Bài điện học hay
Gửi bởi: nguyenmax trong 01:21:27 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giải hộ mình:
Truyền cho một quả cầu nhỏ có khối lượng m, mang điện tích q (q>0) vận tốc v0 thẳng đứng hướng lên .Quả cầu nằm trong điện trường đặt nằm ngang , có cường độ điện trường E. Bỏ qua sức cản của không khí và sự phụ thuộc gia tốc rơi tụ do vào độ cao.Viết phương trình quỹ đạo cảu quả cầu và xác định vận tốc cực tiểu của nó trong quá trình chuyển động?
 =d> =d> =d> =d> =d> =d>


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện học hay
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:14:01 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giải hộ mình:
Truyền cho một quả cầu nhỏ có khối lượng m, mang điện tích q (q>0) vận tốc v0 thẳng đứng hướng lên .Quả cầu nằm trong điện trường đặt nằm ngang , có cường độ điện trường E. Bỏ qua sức cản của không khí và sự phụ thuộc gia tốc rơi tụ do vào độ cao.Viết phương trình quỹ đạo cảu quả cầu và xác định vận tốc cực tiểu của nó trong quá trình chuyển động?
 =d> =d> =d> =d> =d> =d>
vật chuyển động dưới tác dụng 2 lực P và F ==> Tách chuyển động theo 2 phương
OX :
vox = 0
F=m.ax ==> ax = qE/m
==> Phương trình tọa độ và vận tốc : [tex]x = 1/2.(qE/m).t^2; vx=(qE/m).t[/tex]
OY
voy=vo
P=may ==> ay=g
==> Phương trình tọa độ và vận tốc : [tex]y = -vot +1/2.g.t^2 ; vy =-vo + gt[/tex]
+ Phương trình quỹ đạo
[tex]y = -vo.\sqrt{\frac{2xm}{qE}} + 1/2.g.\frac{2xm}{qE}[/tex]
(muốn đẹp nên khử căn)
+ Phương trình vận tốc
[tex]v = \sqrt{vx^2+vy^2} = \sqrt{(qE/m)^2.t^2+(-vo+gt)^2}[/tex]
==>[tex] (g^2+(qE/m)^2)t^2 - 2vo.g.t + vo^2-v^2=0[/tex]
[tex]\Delta = 4vo^2.g^2 - 4(g^2+(qE/m)^2).(vo^2-v^2)>=0[/tex]
==> [tex]v >= \sqrt{vo^2- \frac{vo^2.g^2}{(g^2+(qE/m)^2}}[/tex]
(em kiểm tra lại KQ xem thầy có biến đổi nhầm không nhé)