Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: yennhi10595 trong 10:01:45 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15732Tiêu đề: Bt gia0 thoa ánh sáng cần giúp .3
Gửi bởi: yennhi10595 trong 10:01:45 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2013
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng,trong vùng MN trên màn quan sát người ta đếm được 21 vân sáng với M và N là hai vân sáng khi dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda 1=0,45\mu m[/tex].Giữ nguyên điều kiện thí nghiệm,khi dùng nguồn sáng đơn sắc khác với bước sóng [tex]\lambda 2=0,6\mu m[/tex] thì số vân sáng trong miền đó là?
A.18
B.15
C.16
D.17Tiêu đề: Trả lời: Bt gia0 thoa ánh sáng cần giúp .3
Gửi bởi: photon01 trong 11:10:51 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2013
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng,trong vùng MN trên màn quan sát người ta đếm được 21 vân sáng với M và N là hai vân sáng khi dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda 1=0,45\mu m[/tex].Giữ nguyên điều kiện thí nghiệm,khi dùng nguồn sáng đơn sắc khác với bước sóng [tex]\lambda 2=0,6\mu m[/tex] thì số vân sáng trong miền đó là?
A.18
B.15
C.16
D.17
Trên màn có 21 vân sáng tức là có 20 khoảng vân. M và N là hai vân sáng vậy ta có:[tex]i_{1}=\frac{MN}{20}=\frac{\lambda _{1}D}{a}\rightarrow MN=20.\frac{\lambda _{1}D}{a}[/tex]
Khi dùng bức xạ[tex]\lambda 2=0,6\mu m[/tex]  ta có:[tex]MN=m\frac{\lambda _{2}D}{a}[/tex]
Từ hai biểu thức trên ta có:[tex]m=\frac{20\lambda _{1}}{\lambda _{2}}=20\frac{0,45}{0,6}=15[/tex]
Vận số vân sáng quan sát được sẽ là 15 + 1 = 16