Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: duydinhduy95 trong 09:53:00 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15731Tiêu đề: Nhờ giúp bài phóng xạ
Gửi bởi: duydinhduy95 trong 09:53:00 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2013


Lúc đầu 1 nguồn phóng xạ côban có 8.10^10 hạt nhân phân rã mỗi ngày. Tính số hạt nhân Co của nguồn đó phân rã trong 3 ngày vào thời gian 12 năm sau đó biết chu kì bán rã T=4 năm.
A. 3.10^10                 B. 10^10                            C.  6.10^10                          D. Đsố khác


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp bài phóng xạ
Gửi bởi: ChúaNhẫn trong 10:20:38 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2013


Lúc đầu 1 nguồn phóng xạ côban có 8.10^10 hạt nhân phân rã mỗi ngày. Tính số hạt nhân Co của nguồn đó phân rã trong 3 ngày vào thời gian 12 năm sau đó biết chu kì bán rã T=4 năm.
A. 3.10^10                 B. 10^10                            C.  6.10^10                          D. Đsố khác

gọi số hạt ban đầu là No sau 1 ngày số hạt bị phân rã là
[tex]\Delta N1=No(1-2^{\frac{-1}{T}})\approx No.\frac{1}{T}ln2[/tex]( chu kì bán rã tính ra ngày)
sau 12 năm số hạt còn lại là No/8
số hạt bị phân rã sau 3 ngày
[tex]\Delta N2=\frac{No}{8}(1-2^{\frac{-3}{T}})\approx No.\frac{3}{T}ln2[/tex]
lập tỉ số 2 pt trên tính ra được: [tex]\Delta N2=3.10^{10}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp bài phóng xạ
Gửi bởi: biminh621 trong 09:36:20 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2013
Theo mình bài này giải thế này thì đơn giản hơn
Ta có công thức tính độ phóng xạ: [tex]H=\frac{\Delta N}{\Delta t}[/tex]   với  [tex]\Delta N[/tex] là số hạt bị phân rã trong thời gian [tex]\Delta t[/tex]
[tex]H_{1}=\frac{8.10^{10}}{1 ngay}[/tex]
[tex]H_{2}=\frac{\Delta N}{3ngay}\Leftrightarrow\frac{H_{1}}{2^{\frac{t}{T}}}=\frac{\Delta N}{3ngay}\Rightarrow \Delta N=\frac{3ngay.\frac{8.10^{10}}{1ngay}}{2^{\frac{12}{4}}}=3.10^{10}[/tex]
 ^-^