Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: dieplyrc trong 10:51:42 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15721Tiêu đề: giúp em 2 bài sóng cơ
Gửi bởi: dieplyrc trong 10:51:42 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
1.Tại một điểm A nằm cách nguồn âm N (nguồn điểm) một khoảng NA = 1m, có mức cường độ âm là LA= 90dB. Biết ngưỡng nghe của âm đó là I0=0,1nW/m2. Hãy tính cường độ của âm đó tại A

 2. Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có 2 nguồn âm điểm, giống nhau với công suất phát âm không đổi. Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB. Để tại trung điểm M của đoạn OA có mức cường độ âm là 30 dB thì số nguồn âm giống các nguồn âm trên cần đặt thêm tại O bằng:
A: 4.      B.  3.      C.  5.      D.  7


Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài sóng cơ
Gửi bởi: photon01 trong 11:02:49 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
1.Tại một điểm A nằm cách nguồn âm N (nguồn điểm) một khoảng NA = 1m, có mức cường độ âm là LA= 90dB. Biết ngưỡng nghe của âm đó là I0=0,1nW/m2. Hãy tính cường độ của âm đó tại A

Áp dụng công thức tính mức cường độ âm:[tex]L\left(dB \right)=10lg\frac{I}{I_{0}}\rightarrow \frac{I}{I_{0}}=10^{\frac{L}{10}}\Rightarrow I=10^{-12}.10^{\frac{90}{10}}=10^{-3}W/m^{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài sóng cơ
Gửi bởi: photon01 trong 11:18:16 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013

 2. Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có 2 nguồn âm điểm, giống nhau với công suất phát âm không đổi. Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB. Để tại trung điểm M của đoạn OA có mức cường độ âm là 30 dB thì số nguồn âm giống các nguồn âm trên cần đặt thêm tại O bằng:
A: 4.      B.  3.      C.  5.      D.  7
Ta có:[tex]P=I_{M}.4\pi ^{2}.OM^{2}=I_{A}.4\pi .OA^{2}\Leftrightarrow I_{M}=I_{A}.\frac{OA^{2}}{OM^{2}}=4.I_{A}[/tex]
Vậy ta có mức cường độ âm tại M lúc đầu là:[tex]L_{M}=10lg\frac{I_{M}}{I_{0}}=10lg\frac{4.I_{A}}{I_{0}}=10lg4 + 10lg\frac{I_{A}}{I_{0}}\approx 26dB[/tex]
Để tại M có mức cường độ âm là 30dB thì ta cần số nguồn tại O là n và:[tex]L_{M}=30dB=10.lg\frac{n.I_{M}}{I_{0}}=10lg(n )+26dB\rightarrow n=10^{0,4}\approx 3[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài sóng cơ
Gửi bởi: dieplyrc trong 03:23:54 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2013
1.Tại một điểm A nằm cách nguồn âm N (nguồn điểm) một khoảng NA = 1m, có mức cường độ âm là LA= 90dB. Biết ngưỡng nghe của âm đó là I0=0,1nW/m2. Hãy tính cường độ của âm đó tại A

Các đáp án là:
A.0,1W/m2      B.1W/m2                C.10W/m2    D.0.01W/m2
Mọi người giải đáp giúp em


Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài sóng cơ
Gửi bởi: Điền Quang trong 03:35:33 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2013
1.Tại một điểm A nằm cách nguồn âm N (nguồn điểm) một khoảng NA = 1m, có mức cường độ âm là LA= 90dB. Biết ngưỡng nghe của âm đó là I0=0,1nW/m2. Hãy tính cường độ của âm đó tại A

Các đáp án là:
A.0,1W/m2      B.1W/m2                C.10W/m2    D.0.01W/m2
Mọi người giải đáp giúp em

1.Tại một điểm A nằm cách nguồn âm N (nguồn điểm) một khoảng NA = 1m, có mức cường độ âm là LA= 90dB. Biết ngưỡng nghe của âm đó là I0=0,1nW/m2. Hãy tính cường độ của âm đó tại A

Áp dụng công thức tính mức cường độ âm:[tex]L\left(dB \right)=10lg\frac{I}{I_{0}}\rightarrow \frac{I}{I_{0}}=10^{\frac{L}{10}}\Rightarrow I=10^{-10}.10^{\frac{90}{10}}=10^{-1}W/m^{2}[/tex]


[tex]I_{0}=0,1 n = 0,1.10^{-9} = 10^{-10}\: \left(W/m^{2} \right)[/tex]

Thầy Photon nhầm chỗ cường độ âm chuẩn thôi, chúng tôi sửa lại rồi đó.