Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tsag trong 09:47:59 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15716Tiêu đề: Bài VLHN
Gửi bởi: tsag trong 09:47:59 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
43/111. Hạt nhân U234 đứng yên phóng xạ ra hạt anpha và Th230. Biết năng lượng tỏa ra trong phản ứng là 13,7788 MeV và chuyển hết thành động năng của các hạt tạo thành.Trong thực tế người ta đo được động năng của hạt anpha là 13 MeV.Sự sai  lệch giữa kết quả tính toán và kết quả đo đuọc giải thích là do phát ra bức xạ gama. Cho biết tỉ lệ khối lượng của hạt nhân Th và anpha là 57,47.Tính bước sóng của búc xạ gama.
A.2,4(pm)
B.2,1(pm)
C.2,2(pm)
D.2,3(pm)
38/315. Đồng vị Na24 là chất phóng xạ Bêta- và tạo thành đồng vị magie với chu kỳ bán rã 15(h).Mẫu Na24 có m=0,24g. Số hạt nhân tạo thành trong "Giờ Thứ 10" là
A.1,7.10^20
B.1,8.10^20
C.1,9.10^20
D.2,0.10^20
39/334. Một mẫu chất phóng xạ Rn222, trong 7 ngày đầu có 4.10^10 hạt bị phân rã. Sau 24,4h kể từ lần đo 1 người ta thấy trong 7 ngày có 10^10 hạt bị phân rã. Tìm T của chất bán rã.
A.3,2 ngày
B.3,8 ngày
C.7,6 ngày
D.3,6 ngày


Tiêu đề: Trả lời: Bài VLHN
Gửi bởi: ChúaNhẫn trong 10:22:21 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
43/111. Hạt nhân U234 đứng yên phóng xạ ra hạt anpha và Th230. Biết năng lượng tỏa ra trong phản ứng là 13,7788 MeV và chuyển hết thành động năng của các hạt tạo thành.Trong thực tế người ta đo được động năng của hạt anpha là 13 MeV.Sự sai  lệch giữa kết quả tính toán và kết quả đo đuọc giải thích là do phát ra bức xạ gama. Cho biết tỉ lệ khối lượng của hạt nhân Th và anpha là 57,47.Tính bước sóng của búc xạ gama.
A.2,4(pm)
B.2,1(pm)
C.2,2(pm)
D.2,3(pm)

tính đông năng của hạt Th
[tex]m_{\alpha }v_{\alpha }=m_{Th}v_{Th}\rightarrow m_{\alpha }W_{\alpha }=m_{Th}W_{Th}\rightarrow W_{Th}=\frac{1}{57,47}.13=0,226MeV[/tex]
năng lượng cur tia gama
E=13,7788-13-0,226=0,5528Mev
bước sóng
[tex]\lambda =\frac{hc}{E}=\frac{6,625.10^{-34}.3.10^{8}}{0,5528.1,6.10^{-19}}=2,247.10^{-6}m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài VLHN
Gửi bởi: ChúaNhẫn trong 10:30:33 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giải giúp

38/315. Đồng vị Na24 là chất phóng xạ Bêta- và tạo thành đồng vị magie với chu kỳ bán rã 15(h).Mẫu Na24 có m=0,24g. Số hạt nhân tạo thành trong "Giờ Thứ 10" là
A.1,7.10^20
B.1,8.10^20
C.1,9.10^20
D.2,0.10^20

số hạt tạo thành sau 9 giờ và 10 giừo là
[tex]\Delta N1=No(1-2^{\frac{-9}{15}});\Delta N2=No(1-2^{\frac{-10}{15}})[/tex]
số hạt tạo thành trong giờ thứ 10
[tex]\Delta N=\Delta N2-\Delta N1=\frac{0,24}{24}.6,02.10^{23}.(2^{\frac{-9}{15}}-2^{\frac{-10}{15}}})=1,79.10^{20}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài VLHN
Gửi bởi: ChúaNhẫn trong 10:50:26 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giải giúp

39/334. Một mẫu chất phóng xạ Rn222, trong 7 ngày đầu có 4.10^10 hạt bị phân rã. Sau 24,4h kể từ lần đo 1 người ta thấy trong 7 ngày có 10^10 hạt bị phân rã. Tìm T của chất bán rã.
A.3,2 ngày
B.3,8 ngày
C.7,6 ngày
D.3,6 ngày
câu 43 nhầm 1 chút đâp số là:[tex]2,47.10^{-9}m[/tex]

sau 168+24,4=192,4giừo số hạt còn lại
[tex]N2=N.2^{\frac{-192,4}{T}}[/tex]
lập tỉ số hạt phân rã trong 7 ngày đầu và 7 ngày sau
[tex]\frac{\Delta N1}{\Delta N2}=4=\frac{No(1-2^{\frac{-168}{T}})}{N_{0}.2^{\frac{-192,4}{T}}(1-2^{\frac{-168}{T}})}\rightarrow T=4[/tex] không thấy đáp án