Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: yennhi10595 trong 07:50:37 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15711Tiêu đề: BT giao thoa sóng ánh sáng cần giúp.2
Gửi bởi: yennhi10595 trong 07:50:37 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Chiếu đồng thời 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda 1=0,4\mu m[/tex] ;[tex]\lambda 2=0,48\mu m[/tex] ;[tex]\lambda 3=0,6\mu m[/tex] vào hai khe Y-âng của thí nghiệm giao thoa ánh sáng.Biết khoảng cách giữa hai khe là 1,2mm.khoảng cách từ hai khe tới màn là 3m.Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vị trí có màu cùng màu với vân sáng trung tâm là?
A.12 mm
B.8 mm
C.24 mm
D.6 mm


Tiêu đề: Trả lời: BT giao thoa sóng ánh sáng cần giúp.2
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:46:09 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Chiếu đồng thời 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda 1=0,4\mu m[/tex] ;[tex]\lambda 2=0,48\mu m[/tex] ;[tex]\lambda 3=0,6\mu m[/tex] vào hai khe Y-âng của thí nghiệm giao thoa ánh sáng.Biết khoảng cách giữa hai khe là 1,2mm.khoảng cách từ hai khe tới màn là 3m.Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vị trí có màu cùng màu với vân sáng trung tâm là?
A.12 mm
B.8 mm
C.24 mm
D.6 mm


Vị trí cùng màu O là vị trí có sự trùng nhau của 3 đơn sắc

=> [tex]k_1\lambda _1=k_2\lambda _2=k_3\lambda _3[/tex]

=> k2 = 5/6.k1  ; k3 = 2/3k1

Vị trí gần nhất chọn k1 = 6 => khoảng cách này chính là x1 ứng với k1 =6, x1 = 6mm.