Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tvhung trong 11:09:24 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15675Tiêu đề: bài điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: tvhung trong 11:09:24 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2013
các thầy giúp em với ạ
  Đặt điện áp xoay chiều [tex]u=100\sqrt{2}cos\omega t[/tex] (có [tex]\omega[/tex] thay đổi được trên đoạn [[tex]100\Pi ;200\Pi[/tex]] ) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C nối tiếp. Cho biết [tex]R=30\Omega ; L=\frac{1}{\Pi }(H) ; C=\frac{10^{-4}}{\Pi }(F)[/tex]
 Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu L có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất tương ứng là:
a. [tex]\frac{400}{\sqrt{13}}V ; \frac{100}{3}V[/tex]

b. 100V và 50V

c.[tex]50V ; \frac{100}{3}V[/tex]

d. [tex]50\sqrt{2}V ; 50V[/tex]Tiêu đề: Trả lời: bài điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: ChúaNhẫn trong 11:34:21 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2013
các thầy giúp em với ạ
  Đặt điện áp xoay chiều [tex]u=100\sqrt{2}cos\omega t[/tex] (có [tex]\omega[/tex] thay đổi được trên đoạn [[tex]100\Pi ;200\Pi[/tex]] ) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C nối tiếp. Cho biết [tex]R=30\Omega ; L=\frac{1}{\Pi }(H) ; C=\frac{10^{-4}}{\Pi }(F)[/tex]
 Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu L có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất tương ứng là:
a. [tex]\frac{400}{\sqrt{13}}V ; \frac{100}{3}V[/tex]

b. 100V và 50V

c.[tex]50V ; \frac{100}{3}V[/tex]

d. [tex]50\sqrt{2}V ; 50V[/tex]


HD cho bạn sau đó bạn tính tiếp nhé
[tex]Ul=\frac{U}{\sqrt{R^{2}+(\omega L-\frac{1}{\omega C})^{2}}}\omega L=\frac{U}{\sqrt{\frac{R^{2}}{\omega ^{2}}+(L-\frac{1}{\omega ^{2}L})^{2}}}[/tex]
xét biểu thức trong căn của mẫu số và đặt :[tex]X=\frac{1}{\omega ^{2}}\rightarrow \frac{1}{(200\Pi )^{2}}\leq X\leq \frac{1}{(100\Pi )^{2}}[/tex]
PT:
[tex]Y=R^{2}X+(L-\frac{X}{C})^{2}[/tex]
tính giá trị lứn nhất và nhỏ nhất của ham Y theo X với ĐK của X ở trên( sử dụng đạo hàm cho nhanh) -------> giá trị nhỏ nhất và lớn nhất cuat Ul


Tiêu đề: Trả lời: bài điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:35:45 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2013
các thầy giúp em với ạ
  Đặt điện áp xoay chiều [tex]u=100\sqrt{2}cos\omega t[/tex] (có [tex]\omega[/tex] thay đổi được trên đoạn [[tex]100\Pi ;200\Pi[/tex]] ) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C nối tiếp. Cho biết [tex]R=30\Omega ; L=\frac{1}{\Pi }(H) ; C=\frac{10^{-4}}{\Pi }(F)[/tex]
 Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu L có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất tương ứng là:
a. [tex]\frac{400}{\sqrt{13}}V ; \frac{100}{3}V[/tex]

b. 100V và 50V

c.[tex]50V ; \frac{100}{3}V[/tex]

d. [tex]50\sqrt{2}V ; 50V[/tex]
em có thể làm nhanh dựa trên đồ thị UL phụ thuộc w
w để ULmax ==> [tex]\omega = \frac{1}{C.\sqrt{\frac{L}{C}-\frac{R^2}{2}}}=102\pi[/tex]
vậy ULmin khi [tex]w=200\pi[/tex] còn ULmax khi [tex]w=102\pi[/tex]
em thế w vào tính bình thường