Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tmtd trong 10:06:13 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15671Tiêu đề: Xác định nồng độ của dd HCl đã dùng và kim loại M.
Gửi bởi: tmtd trong 10:06:13 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giúp đỡ
Cho 5,6g kim loại M vào 100g gam dd HCl, sau pư cô cạn dd trong điều kiện ko có KK thu được 10,925g chất rắn khan. Thêm tiếp 50g dd HCl trên vào chất rắn khan trên, sau pư cô cạn dung dịch trong dk ko có KK thu được 12,7g chất rắn. Xác định nồng độ của dd HCl đã dùng và kim loại M. Biết rằng các pư xảy ra hoàn toàn.


Tiêu đề: Trả lời: Xác định nồng độ của dd HCl đã dùng và kim loại M.
Gửi bởi: Lưu Hoàng Thông trong 10:20:36 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giúp đỡ
Cho 5,6g kim loại M vào 100g gam dd HCl, sau pư cô cạn dd trong điều kiện ko có KK thu được 10,925g chất rắn khan. Thêm tiếp 50g dd HCl trên vào chất rắn khan trên, sau pư cô cạn dung dịch trong dk ko có KK thu được 12,7g chất rắn. Xác định nồng độ của dd HCl đã dùng và kim loại M. Biết rằng các pư xảy ra hoàn toàn.

Trong đk không có không khí -> xét kim loại chỉ có 1 hóa trị duy nhất.
Gọi KLoai   M hóa trị n
(12,7+10,925)-5.6= mCl trong muối
->nCl trong muối = 0,05
-> 5,6/M.n = 0,05
-> thay n= 2
            n=3    
Ta đc kl là Fe
C%=(nCL.36,5)/mdungdich