Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dan_dhv trong 04:51:20 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15661Tiêu đề: Bài toán về mạch dao động LC Khó cần giải đáp
Gửi bởi: dan_dhv trong 04:51:20 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2013
Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm hai tụ mắc song song nhau và mắc song song với cuộn cảm thuần. Điện dung của hai tụ điện tương ứng là C1 và C2 với C2 = 2.C1, Độ tự cảm L = 5 mH. Mạch đang dao động điện từ tự do. Lúc cường độ dòng điện chạy qua tụ C1 là 0,04 A thì năng lượng của tụ C2 là [tex]13,5.10^{-6} J[/tex] . Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm bằng.
A. 0,133 A
B. 0,108 A
C. 0,18 A
D. 0,15 A


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về mạch dao động LC Khó cần giải đáp
Gửi bởi: vinci trong 07:40:26 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2013
Hai tụ mắc song song nên hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi tụ là bằng nhau, dẫn đến độ biến thiên hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi tụ là như nhau trong cùng một khoảng thời gian. Gọi:[tex]i_1=0,04A; W_2=13,5.10^{-6}J; L=5.10^{-3}H[/tex]
Ta có:
[tex]\frac{i_1}{i_2}=\frac{\Delta U.C_1}{\Delta U.C_2}=\frac{1}{2}\Rightarrow i=i_1+i_2=0.12(A)[/tex]
Năng lượng của cuộn cảm tại thời điểm đang xét là:
[tex]W_t=\frac{Li^2}{2}=36.10^{-6} (J)[/tex]
Ta có
[tex]\frac{W_1}{W_2}=\frac{\frac{C_1U^2}{2}}{\frac{C_2U^2}{2}}=\frac{C_1}{C_2}=\frac{1}{2}\Rightarrow W_d=W_1+W_2=\frac{3}{2}W_2=20,25.10^{-6} (J)[/tex]
Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm là:
[tex]I_0=\sqrt{\frac{2W}{L}}=\sqrt{\frac{2(W_t+W_d)}{L}}=0,15A[/tex]
Đáp án D


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về mạch dao động LC Khó cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:54:58 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2013
Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm hai tụ mắc song song nhau và mắc song song với cuộn cảm thuần. Điện dung của hai tụ điện tương ứng là C1 và C2 với C2 = 2.C1, Độ tự cảm L = 5 mH. Mạch đang dao động điện từ tự do. Lúc cường độ dòng điện chạy qua tụ C1 là 0,04 A thì năng lượng của tụ C2 là [tex]13,5.10^{-6} J[/tex] . Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm bằng.
A. 0,133 A
B. 0,108 A
C. 0,18 A
D. 0,15 A
C1//C2 ==>uc1=uc2 và Uoc1=Uoc2 và do c2=2c1 ==> [tex]2W_{c1}=W_{c2} ==> W_{c1} = 6,75.10^{-6}(J)[/tex]
Mặt khác
[tex]Io1.Zc1=Io2.Zc2 ==> Io2=2Io1 ==> i1=i2/2[/tex]
 ==> [tex]i = i1+i2=3i1=0,12[/tex]
ĐLBTNL [tex]1/2.LIo^2=1/2Li^2+Wc1+Wc2 ==> Io=0,15A[/tex]