Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tienphuoc3131 trong 07:47:09 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15579Tiêu đề: Một câu đồng phân thắc mắc
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 07:47:09 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2013
Câu 1: Cho một đipeptit Y có công thức phân tử C6H12N2O3. Số đồng phân peptit của Y (chỉ chứa gốc α-amino axit) mạch hở là:
A. 4.   B. 5.   C. 6.   D. 7.


Nếu viết bình thường thì ra 5 đồng phân là đáp án là 5
Nhưng mình thấy ở chất có 5 C và chất có 1 C thì chất có 5C còn bị phân nhánh ra nữa nên đáp án phải là 7 chứ nhĩ. Ai giải thích mình đúng hay sai dùm mình nào


Tiêu đề: Trả lời: Một câu đồng phân thắc mắc
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:35:21 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2013
1 aminoaxit đã phải có tối thiểu 2 C rồi
k có trường hợp 5 C và 1C đâu
CH3-CH2-CH(NH2)-CONH-CH2-COOH
CH3-C(CH3)(NH2)-CONH-CH2-COOH
HOOC-CH2-CH2-NHOC-CH2-NH2
HOOC-C(CH3)-NHOC-CH2-NH2
CH3-C(NH2)-CONH-CH2-CH2-COOH
5 chất
vì không có tính đối xứng nên có thể đảo các vị trí


Tiêu đề: Trả lời: Một câu đồng phân thắc mắc
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 04:30:57 AM Ngày 26 Tháng Tư, 2013
Bạn viết cái thứ 3 sai kìa HOOC-CH2-CH2-NHOC-CH2-NH2 cái này đâu phải peptit

chất NH2COOH vẫn là aminoaxit mà dù 1 C


Tiêu đề: Trả lời: Một câu đồng phân thắc mắc
Gửi bởi: uchiha_it@chi trong 10:26:02 AM Ngày 26 Tháng Tư, 2013
 aminoaxit co dạng (NH2)x-R-(COOH)y nên ko có NH2COOH
trường hợp 4C-2C có 4 công thức và 3C-3C có 1 công thức
tổng là 5


Tiêu đề: Trả lời: Một câu đồng phân thắc mắc
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 02:59:45 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2013
theo định nghĩa peptit là LK CO-NH giữa 2 đơn vị [tex]\alpha[/tex]- amino axi

Nếu bạn nói trường hợp 4C-2C có 4 công thức
 thì bạn viết dùm mình thử


Tiêu đề: Trả lời: Một câu đồng phân thắc mắc
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 06:50:31 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2013
Bạn viết cái thứ 3 sai kìa HOOC-CH2-CH2-NHOC-CH2-NH2 cái này đâu phải peptit

chất NH2COOH vẫn là aminoaxit mà dù 1 C
thì đây
CH3-CH2-CH(NH2)-CONH-CH2-COOH
CH3-C(CH3)(NH2)-CONH-CH2-COOH
HOOC-CH2-CH2-NHOC-CH2-NH2 ý là NH2-CH2-CONH- CH2-CH2-COOH
HOOC-C(CH3)-NHOC-CH2-NH2 ý là NH2-CH2-CONH-C(CH3)-COOH
CH3-C(NH2)-CONH-CH2-CH2-COOH