Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 09:54:30 AM Ngày 21 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15519Tiêu đề: bài tập về con lắc
Gửi bởi: moths trong 09:54:30 AM Ngày 21 Tháng Tư, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
Câu 21 tại nơi có gia tốc trọng trường g ,một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc [tex]\alpha [/tex]0
   nhỏ .Lấy mộc thế năng ở vị trí cân bằng .Khi con lắc chuyển động chậm dần theo chiểu dương  đến vị trí có động năng bằng thế năng thì li độ góc  của con lắc bằng bao nhiêu
Câu 22 Một con lắc gồm một lò xo có K=100N/m,khối lượng không đáng kể và một vật nhỏ khối lượng 250g,dao động điều hòa với biên độ bằng 10 cm.Lấy gốc thời gian t=0 là lúc vật qua vị trí cân bằng . Quãng đường vật đi được trong t= [tex]\frac{\pi }{24}[/tex]
 s    đầu tiên là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 11:00:39 AM Ngày 21 Tháng Tư, 2013
Câu 2
[tex]w=\sqrt{\dfrac{k}{m}}=20 \ (rad/s)\\ x=10.cos(20t+\dfrac{\pi}{2})(cm)[/tex]
Ban đầu vật ở vị trí cân bằng
Khi t=[tex]\dfrac{\pi}{24} \rightarrow x=-5[/tex] (cm)
Vẽ đường tròn lượng giác ra sẽ thấy vật đi được quãng đường là 2A-5=15cm

Câu 1
[tex]W_t=W_d=\dfrac{1}{2}W \rightarrow s^2=\dfrac{1}{2}s_o^2 \rightarrow \alpha^2=\dfrac{1}{2}.\alpha_o^2[/tex]
Vì con lắc chuyển động chậm dần theo chiều dương nên [tex]\alpha=\dfrac{1}{\sqrt{2}}.\alpha_o[/tex]

Không biết đúng k nữa ^^