Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 09:43:15 AM Ngày 21 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15518Tiêu đề: bài tập về sóng
Gửi bởi: moths trong 09:43:15 AM Ngày 21 Tháng Tư, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
Câu 18 ở mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20 cm,dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA=2 cos 40 [tex]\pi[/tex]t và uB=2cos (40[tex]\pi[/tex]t  +[tex]\pi[/tex])  (uA và uB tính bằng mm,t tính bằng giây ) . Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30cm/s . Xét hình tam giác AMB thuộc mặt thoáng chất lỏng có MA=15cm góc MAB =30độ. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AM là bao nhiêu
Câu 42 biết A và B là hai nguồn sóng nước có cùng biên độ a tần số f,nhưng ngược pha nhau và phát sóng có bước sóng 1,6cm. M là một điểm trên mặt nước có hiệu đường đi của hai sóng bằng 2,56cm I  là trung điểm của đoạn AB. Trong khoảng MI có bao nhiêu điểm dao động với biên độ a[tex]\sqrt{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 02:47:27 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2013
câu 18
dùng định lí cos tính ra MB
tính lamda từ v và f
2 nguồn này lệch pha
số dao động cực đại
(MB- MA)/ lamda - 1/2 <k < AB/lamda - 1/2


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: vinci trong 03:01:13 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2013
Câu 18:
Những điểm dao động với biên độ cực đại thỏa mãn điều kiện:
[tex]\frac{d_1-d_2}{\lambda }\pi +\frac{\pi }{2}=k\pi\Rightarrow k=\frac{d_1 -d_2}{\lambda }+\frac{1}{2}}[/tex]
*[tex]-20\leq d_1-d_2\leq 4,734\Rightarrow -12,83\leq k\leq 3,65[/tex] (d1-d2 đạt giá trị lớn nhất ở đầu M, nhỏ nhất ở đầu A)
Vì k nguyên nên có 16 giá trị của k thỏa mãn đề bài.
Vậy có 16 điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AM
Câu 42
Những điểm dao động với biên độ [tex]a\sqrt{2}[/tex] thỏa mãn:
[tex]\frac{d_1-d_2}{\lambda }\pi +\frac{\pi }{2}=\pm\frac{\pi }{4} +k\pi \Rightarrow k=\frac{d_1 -d_2}{\lambda }+\frac{3}{4};or;k=\frac{d_1 -d_2}{\lambda }+\frac{1}{4}[/tex]
[tex]0\leq d_1-d_2\leq 2,56[/tex]
Mình thay vào hai trường hợp và giải ra một cái có 2 giá trị k thỏa mãn, cái còn lại có một giá trị k thỏa mãn.
Vậy có 3 điểm dao động với [tex]a\sqrt{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: moths trong 08:05:33 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2013
câu 18
dùng định lí cos tính ra MB
tính lamda từ v và f
2 nguồn này lệch pha
số dao động cực đại
(MB- MA)/ lamda - 1/2 <k < AB/lamda - 1/2


tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là [tex]\lambda[/tex] rồi mà,sao lại tìm [tex]\lambda[/tex] nữa nhỉTiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: hocsinhIU trong 08:09:56 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2013
tốc độ truyền sóng là v
còn lamđa là bước sóng bạn ah  8-x 8-x 8-x 8-x


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: moths trong 09:01:43 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2013
tốc độ truền sóng là v =[tex]\frac{\lambda }{T}[/tex]
tốc độ dao động của một phần tử là v=u'
tốc độ truyền sóng là v
còn lamđa là bước sóng bạn ah  8-x 8-x 8-x 8-x
(t)


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: hocsinhIU trong 09:03:26 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2013
ý bạn là sao??