Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: moths trong 11:36:56 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15512Tiêu đề: bài tập về con lắc
Gửi bởi: moths trong 11:36:56 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2013
nhờ thầy giúp ạ
Câu 1 một con lắc lò xo nằm ngang đang dao động tự do với biên độ 6cm,lực đàn hồi của lò xo có công suất tức thời đạt giá trị cực đại khi vật đi qua vị trí có tọa độ x bằng bao nhiêu
Câu 2 một dao động điều hòa mà ba thời điểm liên tiếp t1,t2,t3 với t3-t1=2(t3-t2) gia tốc có cùng độ lớn a1= - a2 - a3=1m/s2 thì tốc độ cực đại của dao động là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:30:00 AM Ngày 21 Tháng Tư, 2013
nhờ thầy giúp ạ
Câu 1 một con lắc lò xo nằm ngang đang dao động tự do với biên độ 6cm,lực đàn hồi của lò xo có công suất tức thời đạt giá trị cực đại khi vật đi qua vị trí có tọa độ x bằng bao nhiêu


Công suất tức thời của lực đàn hồi : [tex]N = F . v = -kx.v = kA cos(\omega t + \varphi )\omega Asin(\omega t + \varphi )[/tex]

Hay : [tex]N = \frac{1}{2} kA^{2} \omega sin(2\omega t + 2\varphi )[/tex]

N đạt cực đại khi sin = 1 . Nghĩa là [tex]2\omega t + 2\varphi = \frac{\pi }{2} \Leftrightarrow \omega t + \varphi = \frac{\pi }{4}[/tex]

Lúc này [tex]x = A cos \frac{\pi }{4} = \frac{A\sqrt{2}}{2}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:41:14 AM Ngày 21 Tháng Tư, 2013
nhờ thầy giúp ạ

Câu 2 một dao động điều hòa mà ba thời điểm liên tiếp t1,t2,t3 với t3-t1=2(t3-t2) gia tốc có cùng độ lớn a1= - a2 - a3=1m/s2 thì tốc độ cực đại của dao động là bao nhiêu


Giả thiết : a1= - a2 - a3=1m/s2 nên chỉnh lại : a1= - a2 = - a3=1m/s2

Vào ba thời điểm t1 ; t2 ; t3 vecto quay biểu diễn cho gia tốc hợp với trục hoành một góc pi/4

Vậy gia tốc cực đại của vật [tex]a_{max} = a_{1}\sqrt{2} = \sqrt{2}m/s^{2}[/tex]

Để tìm được tốc độ cực đại của dao động ta phải có giả thiết liên quan đến [tex]\omega[/tex] !

Cần bổ sung giả thiết [tex]t_{2} - t_{1} = ?[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc
Gửi bởi: moths trong 08:49:37 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2013
nhờ thầy giúp ạ

Câu 2 một dao động điều hòa mà ba thời điểm liên tiếp t1,t2,t3 với t3-t1=2(t3-t2) gia tốc có cùng độ lớn a1= - a2 - a3=1m/s2 thì tốc độ cực đại của dao động là bao nhiêu


Giả thiết : a1= - a2 - a3=1m/s2 nên chỉnh lại : a1= - a2 = - a3=1m/s2

Vào ba thời điểm t1 ; t2 ; t3 vecto quay biểu diễn cho gia tốc hợp với trục hoành một góc pi/4

Vậy gia tốc cực đại của vật [tex]a_{max} = a_{1}\sqrt{2} = \sqrt{2}m/s^{2}[/tex]

Để tìm được tốc độ cực đại của dao động ta phải có giả thiết liên quan đến [tex]\omega[/tex] !

Cần bổ sung giả thiết [tex]t_{2} - t_{1} = ?[/tex]bổ sung dữ kiện là t3-t1=2(t3-t2)=0,1(s) thì giải như thế nào vậy thầy


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:23:10 AM Ngày 25 Tháng Tư, 2013

bổ sung dữ kiện là t3-t1=2(t3-t2)=0,1(s) thì giải như thế nào vậy thầy


Vào ba thời điểm t1 ; t2 ; t3 vecto quay biểu diễn cho gia tốc hợp với trục hoành một góc pi/4

Vậy gia tốc cực đại của vật [tex]a_{max} = a_{1}\sqrt{2} = \sqrt{2}m/s^{2}[/tex]

và [tex]t_{3} - t_{2} = \frac{T}{4} \Rightarrow T = ..\Rightarrow \omega =..[/tex]

Tốc độ cực đại : [tex]v_{max} = \frac{a_{max}}{ \omega } = ...[/tex]