Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyen Minh Anh trong 03:02:49 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15472Tiêu đề: Bài toán về bảo toàn e
Gửi bởi: Nguyen Minh Anh trong 03:02:49 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giúp đỡ
Hỗn hợp A gồm 2 kim loại X, Y có hóa trị không đổi. Oxi hóa hoàn toàn 15,6g A trong oxi dư thu được 28,4g hỗn hợp 2 oxit. Nếu lấy 15,6g A hòa tan trong dung dịch HCl thu được V lít khí. Tính V. (Áp dụng định luật bảo toàn e). Mong mọi người giải chi tiết giúp e, dạng này e chưa hiểu lắm.


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về bảo toàn e
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 03:38:08 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2013
Bạn Tính mol O = [tex]\frac{28,4-15,6}{16} = 0,8[/tex]

Ta có [tex]2H^{+} + O^{2-}> H2O[/tex]
           0,16           0,8

Mà [tex]2H^{+} = H_{2}[/tex]

      0,16         0,8
Suy ra V = 0,8x22,4 = 17,92


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về bảo toàn e
Gửi bởi: nhocmeo trong 03:40:18 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2013
trong cả 2 trường hợp thì mol e trao đổi bằng nhau vì cùng 1 lượng là 15,6g A và vì hóa trị 2kloai k đổi
TH1:
Bảo toàn khối lượng:
mA + mO2 = [tex]m_{hh}[/tex]
-> [tex]n_{O_{2}}[/tex]=[tex]\frac{28,4-15,6}{32}[/tex]=0,4
TH1:
[tex]O_{2}^{0} + 4e -> 2O^{2-}[/tex]
0,4     1,6
TH2:
[tex]2H^{+} + 2e -> H_{2}[/tex]
               1,6
-> [tex]n_{H_{2}}=[/tex] 17,92L
Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về bảo toàn e
Gửi bởi: nhocmeo trong 03:44:51 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2013
minh ghi nhầm rồi, [tex]V_{H2}[/tex] = 17,92 L